รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทบุญเฉลียว
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางสุขนัดดาวิเลขกิจโกศล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางศรีสุดาทองคำห่อ
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางนัยรัตน์สิงห์คง
ที่ปรึกษาโครงการ 1
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ พลศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ 1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิด

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และถูกหลักโภชนาการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สร้างเครือข่าย การส่งเสริมค่านิยมในการบริโภคระดับห้องเรียนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและสร้างความเข้าใจพร้อมดูแลเฝ้าระวังการบริโภคให้ใกล้ชิด ส่งเสริมให้มีนักเรียนต้นแบบสุขภาพดี จัดกิจกรรมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดยครูและนักเรียนแกนนำเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ เกษตรในโรงเรียน/เกษตรอินทรีย์ สหกรณ์ครบวงจร และการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งผลไปยังผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักเลือกบริโภคอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการลดภาวะเสี่ยงโรคอ้วนหรือภาวะผอม

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 288
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 40
ผู้ปกครอง 50
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 378378
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 10
อสม. 4
ชุมชน 12
ผู้นำศาสนา 2
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 4
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 37
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตสามารถนำไปใช้ได้จริง
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
 3. พ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมอาหาร
 4. เกิดกระแสตื่นตัวในชุมชน/สังคม ให้ความสำคัญกับอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กวัยเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

 1. ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนไม่เกิน7%
 2. ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน7%
 3. ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน7%
 4. นักเรียนได้กินผัก –ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ยผักวันละประมาณ 2.1
  ผัก วันละประมาณ 80-100 กรัมอนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม)
  ผลไม้ (อนุบาล ½ ส่วนประถม 1 ส่วน)ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

1.มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน สร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดและ มีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เกษตรอินทรีย์ สหกรณ์ครบวงจร
2. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำความเข้าใจโครงการจัดเวทีเสวนาครอบครัวต้นแบบดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดนิทรรศการแสดงผลงานตลาดนัดพอเพียงร่วมกับชุมชนตำบลคูเมืองสร้างเครือข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) ที่เข้มแข็งในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 300 หมู่4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 15.098650118998,104.8610215168place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 48,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 66,000.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑. สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และน้ำดื่มสะอาด มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ

นักเรียนร้อยละ 70 ของโรงเรียน รู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

2 ๒. สร้างเครือข่ายส่งเสริมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำผลผลิตมาใช้ให้เกิด ประโยชน์และพอเพียง

มีผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะละกอผักทอดยอดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนสามารถป้อนสู่โครงการอาหารกลางวันได้อย่างเพียงพอ และเกิดเครือข่ายชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์

3 ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำและภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

บุคลากรแกนนำและภาคีเครือข่าย จำนวน100 คน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 8 องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

4 4. เพื่อรณรงค์เรื่องการออกกำลังกาย ลดอาหารและขนมที่มีรสหวานจัด ให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายสมวัยลดภาวะเสี่ยงโรคอ้วน

นักเรียนไอดอลสุขภาพดี และลดจำนวนนักเรียนที่อ้วนเกินมาตรฐานได้ร้อยละ 50

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 ส.ค. 59 อบรมแกนนำนักเรียนครู ชุมชน ด้านการส่งเสริมการบริโภค 100 9,000.00 9,000.00 more_vert
9 ส.ค. 59 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้การบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ 0 2,400.00 2,400.00 more_vert
9 ส.ค. 59 ปลูกผักทอดยอด 292 3,000.00 3,000.00 more_vert
9 ส.ค. 59 สร้างสัมพันธ์ด้วยมะละกอ 40 2,000.00 2,000.00 more_vert
9 ส.ค. 59 จัดทำป้ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 463 2,400.00 2,400.00 more_vert
29 ส.ค. 59 จัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์โรงเรียน 0 500.00 500.00 more_vert
29 ส.ค. 59 หนึ่งห้องหนึ่งอาชีพ -จัดทำขนมหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนผ่านสหกรณ์นักเรียน 288 11,500.00 10,700.00 more_vert
29 ส.ค. 59 น้ำดื่มสะอาด 288 15,000.00 15,000.00 more_vert
29 ส.ค. 59 สร้างแรงบันดาลใจเกษตรอินทรีย์ชีวีมีสุข 30 3,000.00 3,000.00 more_vert
24 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 1 และขอเบิกงวดที่ 2 3 1,200.00 1,200.00 more_vert
10 ม.ค. 60 เลี้ยงปลาดุก 288 10,000.00 10,000.00 more_vert
10 ม.ค. 60 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ ครั้งที่ 2 325 0.00 800.00 more_vert
13 ม.ค. 60 ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 154 8,200.00 8,200.00 more_vert
24 ม.ค. 60 เลี้ยงไก่ไข่ 288 38,000.00 38,000.00 more_vert
24 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน“ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” 488 1,200.00 1,200.00 more_vert
13 มี.ค. 60 เพื่อนช่วยเพื่อนโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสตำบลคูเมือง 20 12,600.00 12,600.00 more_vert
22 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยธนาคาร 3 0.00 29.16 more_vert
รวม 3,070 120,000.00 17 120,029.16

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 13:26 น.