ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สังกัด การศึกษาขั้นพื้นฐานสกลนคร เขต 3
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกษม ทัศวงษา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางประไพศรีเดช
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายทรัสตรี เหลาสิทธิ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 น.ส.กัญญารัตน์ นิธิเจริญ
ที่ปรึกษาโครงการ 1 น.ส.ทิพวรรณ มงคุณคำซาว
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านกุดเรือคำจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในปีที่ 1 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการฯ ปีที่ 1 พร้อมสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียน ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อมูลในใบสมัครส่วนที่3)

กรอบแนวคิด

กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานการจัดการอาหารและสุขภาพแบบครบวงจรในโรงเรียน ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้นักเรียนได้รับพลังงาน สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมตามวัย เป็นคนมีคุณภาพ มีสุขนิสัยที่ดี และมีจิตสาธารณะในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากการปฏิบัติ นำความรู้ และมีทักษะ เกษตรผสมผสาน สหกรณ์ โภชนาการ อาหารปลอดภัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ครัวเรือนชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
ดังนั้น โรงเรียนบ้านกุดเรือคำจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามผลที่คาดหวังของโครงการ สิ่งที่โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่นๆมีอะไรบ้าง ( โปรดอธิบาย – ความยาวอาจมากกว่า 1 หน้ากระดาษ )
จากผลที่เกิดและประจักษ์กับนักเรียน ทำให้โรงเรียนมีนโยบายที่จะขยายผลการดำเนินงานสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ สามารถนำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ได้ดำเนินงานไปแล้วเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร พัฒนาชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรมด้านเกษตรอาหารกลางวัน สหกรณ์นักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน ครัวเรือนมีความมั่นคง ทางอาหารอยู่ดีกินดี ซึ่งเป็นผลที่ส่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่โรงเรียนมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่การกำหนดมนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสมีระบบกำกับติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเน้นการขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม การบริการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการการสุขาภิบาล และอาหารปลอดภัยการจัดกิจกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขนิสัยและสุขภาพนักเรียนกิจกรรมบริการสุขภาพนักเรียนการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพและการได้สร้างองความรู้ที่เกิดจากความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 659
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 40
ผู้ปกครอง 200
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 899899
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 33
อื่น ๆ 200
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 253
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
 3. นักเรียนบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและอาหารปลอดภัย
 4. นักเรียนแกนนำสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและนักเรียนสามารถประเมินภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายและสุขภาพได้ด้วยตนเองตลอดจนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขอย่างเหมาะสมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. โรงเรียนสามารถบริการสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอ
 6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย ใช้สื่อ นวัตกรรม ชุดความรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน มาสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ขยายผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสได้อย่างยั่งยืน
 8. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย โดยมี

- ภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนไม่เกินร้อยละ 7 - ภาวะค่อนข้างผอม และผอม ไม่เกินร้อยละ 7 - ภาวะค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 7 2. นักเรียนได้รับประทานผักผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้น ในมื้อกลางวันเฉลี่ย 2.1 ผักวันละประมาณ 40-100 กรัม (อนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ) 2.2 ผลไม้ (อนุบาล 1/2 ส่วน ประถม 1 ส่วน ) ต่อมื้อ/คน 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยง : อาหาร-โภชนาการ-สุขภาพ

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ดำเนินการขยายผลจาการดำเนินโครงการโดยประชุมวางแผน กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานการจัดการอาหารและสุขภาพแบบครบวงจรในโรงเรียน ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการและ ปฏิบัติงานด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง /ชุมชน/ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งได้ทำข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกันอาทิเช่น
การส่งเสริมให้ผู้ปกครอง /ชุมชน นำสินค้าทางการเกษตรหรืออื่นๆมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์นักเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมรับประทานผัก ผลไม้ แทนขนมหวาน หรือน้ำอัดลม ฝึกการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอวานรนิวาส การอบรมสัมมนาผู้ปกครองให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ โดยวิทยากรจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลประจำอำเภอกานจัดทำแผน/ โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียนของบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นต้นตามผังการดำเนินงาน

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 149 หมู่ 1 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ละติจูด-ลองจิจูด 17.79357967064,103.62675905228place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
 1. นักเรียน ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคเครือข่ายเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส อย่างน้อยร้อยละ 80
 2. ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนอื่นๆในสพป.สกลนคร เขต 3 อย่างน้อย 5 โรงเรียน
2 เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตรปลอดสารทั้งในและนอกโรงเรียน
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ระดับดี–ดีมาก
  1. นักเรียนและ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
  2. ภาคี/ เครือข่าย/ชุมชนและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 1. นักเรียนร้อยละ80 มีคะแนนการทดสอบความรู้ด้านสหกรณ์ตั้งแต่ระดับดี –ดีมาก
 2. นักเรียนและ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80
 3. ภาคี/ เครือข่าย/ชุมชนและผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4 เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาวะที่ดี
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบความรู้ด้านภาวะโภชนาการและสุขภาพ ตั้งแต่ระดับดี – ดีมาก 2.จัดรายการอาหารหมุนเวียน1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ(ใช้Thai SchoolLunch Progam)
 2. ตัวแทนนักเรียน อย.น้อยตรวจคุณภาพอาหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรอง และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายและการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
  1. นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 7
  2. นักเรียนร้อยละ80 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ+2 S.D.ขึ้นไป
  3. นักเรียนแกนนำจัดกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพได้ครอบคลุมสุขนิสัยด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
5 เพื่อพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย

1.โรงเรียนมีน้ำบริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอ 2. โรงเรียนจัดบริการสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อมโรงเรียน และมาตรฐานคุณภาพ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 การเกษตรปลอดสาร 21,000.00                         more_vert
2 สหกรณ์นักเรียน 8,000.00                         more_vert
3 จัดบริการอาหาร 10,000.00                         more_vert
4 การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกายนักเรียน 25,000.00                         more_vert
5 การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 4,000.00                         more_vert
6 การพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน 15,000.00                         more_vert
7 การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 10,000.00                         more_vert
8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 27,000.00                         more_vert
9 การบริหารจัดการ 0.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 มิ.ย. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริหารร่างกายนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและการบริโภคอาหาร 167 4,500.00 4,500.00 more_vert
16 มิ.ย. 59 จัดอบรม ตัวแทนนักเรียนแกน อย.น้อย 52 1,700.00 1,700.00 more_vert
17 มิ.ย. 59 จัดอบรมกิจกรรมหนูน้อยฟันดี 66 5,300.00 5,300.00 more_vert
20 มิ.ย. 59 ประชุมสัมมนาครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับเมนู Thai school Lunch 187 8,300.00 8,300.00 more_vert
24-29 มิ.ย. 59 อบรมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารโรงเรียน 161 4,000.00 3,000.00 more_vert
8 ก.ค. 59 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 930 12,500.00 12,500.00 more_vert
14 ก.ค. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำ 70 4,000.00 4,000.00 more_vert
6 ส.ค. 59 ศึกษาดูงานการเลี้ยงหมู 75 5,600.00 5,600.00 more_vert
25-26 ส.ค. 59 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำธนาคารขยะ 116 6,000.00 6,000.00 more_vert
27 ส.ค. 59 จัดอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการเกษตร สหกรณ์ อาหารโภชนาการและสุขภาพ 85 11,600.00 11,600.00 more_vert
9 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์นักเรียน 30 4,000.00 4,000.00 more_vert
10-31 ต.ค. 59 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 10 8,000.00 5,000.00 more_vert
20 ต.ค. 59-20 มี.ค. 60 นโยบายการดำเนินงานร่วมกันตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ประชุมคณะทำงานบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ชุมชน เขต และจังหวัด 714 0.00 7,000.00 more_vert
31 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมแอโรบิคตอนเช้าและกิจกรรมบาสโลปตอนบ่าย 330 8,000.00 4,000.00 more_vert
31 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ 155 2,050.00 2,100.00 more_vert
31 ต.ค. 59-15 มี.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอ 159 9,000.00 5,000.00 more_vert
2-4 พ.ย. 59 อบรมให้ความรู้ สัมมนา ด้านการเกษตร 80 3,000.00 3,000.00 more_vert
15 พ.ย. 59-15 ก.พ. 60 การตรวจสุขภาพนักเรียน 70 2,650.00 2,600.00 more_vert
15 พ.ย. 59-18 มี.ค. 60 การต่อยอดจากการศึกษาดูงาน นำมาปฏิบัติจริงในโรงเรียน 0 0.00 4,000.00 more_vert
9 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกสุขนิสัยตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 97 4,000.00 3,400.00 more_vert
17 ก.พ. 60 ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลา อำเภอพังโคน 70 5,400.00 4,400.00 more_vert
9 มี.ค. 60 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 275 7,400.00 6,000.00 more_vert
11 มี.ค. 60 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามกระบวนสหกรณ์และธนาคารโรงเรียนเต็มรูปแบบ 44 0.00 4,000.00 more_vert
17 มี.ค. 60 การทำน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ 100 3,000.00 3,000.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ 0 0.00 35.59 more_vert
รวม 2,180 120,000.00 25 120,035.59

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 12:33 น.