ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเมือง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 80,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 161,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 241,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเผ่า วามะลุน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายฤทธิเดช ศรีเมือง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางอัมพร สุวรรณพันธ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางบัวทอง พันสี
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายอาทิตย์ ธุมาชิน
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายสุรวิทย์ เชิญนิยม
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายประสิทธิ์ อุดมลาภ
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียน บ้านโนนเมือง จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน จากผลการพัฒนาตามโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 ผลการดำเนินงานในบางองค์ประกอบยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เพราะผู้ปกครอง ชุมชนที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนและนักเรียนใช้เวลาอยู่ด้วยมากกว่าที่โรงเรียนยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาวะที่ดีโรงเรียนจึงจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ในปีที่๒ด้วยหวังจะพัฒนาคุณภาพด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นจนเกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียนและทุกครอบครัวต่อไป

กรอบแนวคิด
 1. โรงเรียนจะปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโดยจะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกิจกรรมที่เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะเกิดจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง๘กลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชนหน่วยงานราชการและเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ให้สามารถดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์
 3. โรงเรียนใช้กลยุทธ์แบบระดมความคิดและร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ให้มีคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 83
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 11
ผู้ปกครอง 83
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 177177
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 10
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 20
อื่น ๆ 300
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 340
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจสังคมสมวัย
 2. นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมส่วนโดยมีภาวะผอม-อ้วน-เตี้ยอย่างละไม่เกินร้อยละ๕
 3. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้เพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันที่โรงเรียนเฉลี่ยวันละ๑๕๐-๒๐๐กรัมต่อคน 4.โรงเรียนจัดทำเมนูอาหารกลางวันด้วย ThaiSchoolLunchProgram อย่างสม่ำเสมอ
 4. นักเรียนทุกคนได้รับประทานไข่จากโครงการอาหารกลางวันไม่น้อยกว่า๓ฟอง ต่อสัปดาห์
 5. โรงเรียนชุมชนร่วมมือกันในการทำกิจกรรมพัฒนาด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียน
 6. โรงเรียนบ้านโนนเมืองเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสที่มีศักยภาพในการให้บริการความรู้สื่อ-นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ครูนักเรียนชุมชนโดยทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมส่วนโดยภาวะผอม-อ้วน-เตี้ย อย่างละไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้ เพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันที่โรงเรียนเฉลี่ยวันละ 150-200 กรัมต่อคน
 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ สุขภาพ
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
  โรงเรียนบ้านโนนเมืองได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘และวันที่๓๑สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๘ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งทั้งสอบโครงการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์คุณภาพของการดำรงชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีอนามัยที่ดีอย่างครบวงจรสอดคล้องกับความคาดหวังของโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ดังนั้นเมื่อโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) เสร็จแล้วในปีต่อๆไปจะสานต่อและสร้างสรรค์งานให้มีความยั่งยืนและหลากหลายยิ่งขึ้นโดยจะดำเนินงานต่อไปดังนี้
  • โรงเรียนจะจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอนสนับสนุนทุกกิจกรรมให้เกิดการต่อยอดเพื่อดำรงอยู่และให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
  • โรงเรียนจะระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการให้บริการของศูนย์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของครูนักเรียนและชุมชน
  • โรงเรียนจะขยายผลการทำเกษตรในโรงเรียนไปที่ที่ดินราชพัสดุของโรงเรียนเดิมจำนวน๙ไร่เพื่อทำเกษตรแบบผสมผสานเชิงบูรณาการซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีรายได้จากการทำเกษตรมาสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 2. ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร โรงเรียนจะขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ดังนี้.
  • ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) จะสร้างเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสกับโรงเรียนที่สนใจที่จะบริหารจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร
  • ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) จะจัดทำองค์ความรู้๘กรอบงานในรูปแผ่นพับเอกสารโครงงานบทเรียน Electronicsเพื่อเผยแพร่บนWebsiteของโรงเรียนบน http://www.amnat-ed.go.th และบนhttp://www.obec.go.thและ http://www.moe.go.th
  • ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) จะพัฒนาคุณภาพทุกองค์ความรู้เอกสารสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการอยู่เสมอๆ และให้บริการความรู้แก่โรงเรียนอื่นผู้ปกครองชุมชนกลุ่มองค์กรอาชีพต่างๆ และผู้สนใจอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ละติจูด-ลองจิจูด 15.7690193931,104.47561705place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 32,000.00
2 1 ต.ค. 2559 28 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 44,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัยมีอารมณ์และสติปัญญาดีขึ้นรวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 1. โรงเรียนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย
 2. โรงเรียนนำ Thai School Lunch Program มาวางแผนปรุง ประกอบอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลและปลอดภัย
 3. โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีด้านอาหารแก่นักเรียนตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
2 เพื่อลดปัญหาด้านโภชนาการและด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ให้มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพงานเด็กไทยแก้มใสทุกองค์ประกอบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. โรงเรียนจัดทำโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 3. นักเรียนทุกคนต้องมีภาวะผอม อ้วน เตี้ย ของช่วงอายุไม่เกิน ร้อยละ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
3 เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนตระหนักรู้เรื่องอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยของบุตรหลานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนตลอดจนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหารและสุขภาพของนักเรียน
 2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ถูกต้องแก่นักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
 3. ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานทุกกิจกรรมจนเกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งที่บ้านและโรงเรียน นักเรียนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสมีสุขภาวะที่ดี
4 เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) ที่สมบูรณ์และสามารถถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร
 1. โรงเรียนบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบบูรณาการครบย๘องค์ประกอบ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
 3. โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้สนใจในศูนย์เรียนรู้ต้นแยยโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส(ศรร.)อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 การพัฒนาบุคลากร 21,000.00                         more_vert
2 เกษตรในโรงเรียน 37,000.00                         more_vert
3 สหกรณ์นักเรียน 12,000.00                         more_vert
4 เปิดโลกทัศน์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 10,000.00                         more_vert
5 การบริหารจัดการโครงการ 0.00                         more_vert
รวม 80,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงไก่ไข่ 267 0.00 31,225.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงปลาดุก 217 5,000.00 5,000.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงกบ 267 0.00 1,520.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานและผักกางมุ้ง 94 0.00 1,700.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-31 มี.ค. 60 การทำน้ำผลไม้ และการทำน้ำข้าวกล้องงอก 94 3,000.00 3,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเลี้ยงหมูป่า 0 4,000.00 4,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 มี.ค. 60 การปลูกเห็ดขอยขาว เห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม 94 20,000.00 20,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 มี.ค. 60 การเพาะถั่วงอก 94 2,000.00 2,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 มี.ค. 60 การทำขนมไทย 94 4,000.00 4,000.00 more_vert
1 ก.ค. 59-31 มี.ค. 60 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 267 6,000.00 6,000.00 more_vert
21 ก.ค. 59 การอบรมให้ความรู้นักเรียน 94 3,000.00 3,000.00 more_vert
22 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย ครู 280 15,000.00 15,000.00 more_vert
26 ส.ค. 59 การจัดทำหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม 267 6,000.00 6,000.00 more_vert
15 ก.ย. 59 การทำปุ๋ยอินทรีย์ 267 8,000.00 8,000.00 more_vert
21 ต.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำรายงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสงวดที่ 1 และขอเบิกงวดที่ 2 2 0.00 2,040.00 more_vert
1 ธ.ค. 59-31 มี.ค. 60 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 267 4,000.00 1,960.00 more_vert
20 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยปิดบัญชีโครงการ 0 0.00 5.16 more_vert
รวม 376 80,000.00 17 114,450.16

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 14:36 น.