ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2016 - 30 เมษายน 2017
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 105,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 105,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางศิรมุขอันทะโคตร
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางประจิต จันทะสิงห์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางเทียนสว่่าง มูลศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสง่า ดามาพงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารมีแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่1โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 201
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 22
ผู้ปกครอง 120
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 343343
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 2
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 12
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโภชนาการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย
 2. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ แบบครบวงจร
 3. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ต่อไป
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7% ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7% ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
 2. นักเรียนได้กินผัก – ผลไม้หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก วันละประมาณ40 – 100 กรัมอนุบาล 3 ช้อน (50 กรัม) ประถม 4 ช้อน (70 กรัม) ผลไม้ (อนุบาล½ ส่วนประถม 1 ส่วน) ต่อมื้อต่อคน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 1. โรงเรียนได้ตั้งเป้าการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสอย่างต่อเนื่องและผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกิจกรรมของโรงเรียนตามโครงการนี้สู่ชุมชนโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 2. โรงเรียนได้ฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 130 หมู่ 7 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ละติจูด-ลองจิจูด 15.801462256599,103.63003671169place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 2 พ.ค. 2016 30 ก.ย. 2016 42,000.00
2 1 ต.ค. 2016 28 ก.พ. 2017 1 ต.ค. 2016 30 เม.ย. 2017 57,750.00
3 1 มี.ค. 2017 30 เม.ย. 2017 5,250.00
รวมงบประมาณ 105,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร
 • โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการ ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยที่ดีขึ้น
 • โรงเรียนมีการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
2 เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตร ที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันที่เหมาะสมตามวัยโดยใช้เมนู Thai school lunch
 • โรงเรียนมีการนำโปรแกรม Thai School Lunch เข้ามาใข้ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน
 • โรงเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรมนำมาประกอบอาหารกลางวัน 80 % ของผลผลิตในชุมชนและโรงเรียน
3 เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมิน ติดตาม เฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน
 • นักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย มีอารมณ์สติปัญญาที่ดีขึ้น มีทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้จริง
 • ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน 7% ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกิน 7% ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน 7%
4 เพื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายธรรมฐิติญาณ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านหัวนาคำโรงเรียนสหคามวิทยาคารโรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านค้อขุดจอก โรงเรียนบ้านสวนมอญหนองบั่ว โรงเรียนบ้านอีโคตร โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอีง่อง

ขยายผลไปสู่โรงเรียนในเครือข่าย 10 โรงเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 พัฒนาบุคลากร 40,660.00                         more_vert
2 พัฒนาการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 38,400.00                         more_vert
3 กินถูกหลัก ปฏิบัติได้ร่างกายสมส่วน 19,200.00                         more_vert
4 ประชาสัมพันธ์ ขยายผล 6,740.00                         more_vert
รวม 105,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน 74 7,500.00 7,500.00 more_vert
24 พ.ค. 59 อบรมครูและบุคลากรแม่ครัวตัวแทนผู้ปกครองแกนนำนักเรียน 34 12,500.00 12,500.00 more_vert
1-3 มิ.ย. 59 จัดทำป้ายการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามโปรแกรม TSL 226 1,500.00 1,500.00 more_vert
1 มิ.ย. 59-30 ก.ย. 59 หนูน้อยนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 50 0.00 0.00 more_vert
2-25 มิ.ย. 59 ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาวะโภชนาการ 46 5,900.00 5,900.00 more_vert
6 มิ.ย. 59-30 ก.ย. 59 ร่างกายสมส่วน เชิญชวนมาออกกำลังกาย 55 11,800.00 11,800.00 more_vert
11 ส.ค. 59 เพิ่มปริมาณการปลูกกล้วยน้ำหว้า 101 0.00 0.00 more_vert
1 ต.ค. 59-28 ก.พ. 60 หนูน้อยนักประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 144 1,500.00 1,500.00 more_vert
20 ต.ค. 59 ประชุมรายงานงวดที่ 1 เพื่อเบิกงวดที่ 2 2 2,500.00 1,256.00 more_vert
15 พ.ย. 59-30 เม.ย. 60 เสริมคุณค่าอาหารด้วยไข่ 231 38,400.00 38,400.00 more_vert
21-30 พ.ย. 59 ทางเลือกใหม่ มั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารพิษ 48 15,660.00 15,660.00 more_vert
14 ก.พ. 60 แจ้งข่าว เล่าสู่ 25 5,240.00 8,984.00 more_vert
20 มี.ค. 60 ประชุมการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,500.00 0.00 more_vert
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยโครงการ 0 0.00 43.82 more_vert
รวม 860 105,000.00 14 105,043.82

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2016 14:11 น.