ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายผจญ กุณา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางเรวดี โรจน์ประโคน
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางผ่องพรรณ แก้วหล้า
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางรุ่งศิริ ไตรโยธี
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสมมิตร เตชะตน
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายอำนวย ชมภูพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ 3 นายศรีทูล มณีรัตน์
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิรัตน์ดา ดวงใจ
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียน บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 659 คน ชาย 56 คน หญิง 70คน มีภาวะโภชนาการ ภาวะสมส่วนร้อยละ 73.14ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 14.11 ภาวะค่อนข้างผอมและผอมร้อยละ 9.41 และภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยร้อยละ 10.08 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 654
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 39
ผู้ปกครอง 654
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 13471347
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 15
อสม. 25
ชุมชน 250
ผู้นำศาสนา 5
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 2
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 7
อื่น ๆ 2
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 306
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 80%
 2. โรงเรียนเป็นศูนย์เครือข่ายจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่นักเรียนและบุคคลในชุมชน
 3. ผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรในโรงเรียน มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
 4. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการและได้รับประทานอาหารกลางวันที่เป็นมังสวิรัติ มื้อกลางวัน 1 วันในหนึ่งสัปดาห์
 5. นักเรียน 80% มีสุขภาพกายแข็งแรงทุกคนได้การส่งเสริมให้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
 6. โรงเรียนในเครือข่าย 4 โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้
 7. ผู้ปกครองจำนวน 658 คน ร่วมทำกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. โรงเรียนลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน โดยนักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย
 2. เครือข่าย โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพของนักเรียน
 3. สร้างเครือข่าย และสร้างความตระหนัก ให้แก่ชุมชน ผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียน
ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล
 • โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป
 • โรงเรียนเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลสู่ กลุ่มโรงเรียน และชุมชน กลุ่มเครือข่าย
 • โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการส่งเสริม การผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเพื่อส่งผลผลิตสู่อาหารกลางวันของโรงเรียนในเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสและขยายผลสู่กลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย
พื้นที่ตั้งโรงเรียน 400หมู่2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด-ลองจิจูด 19.963451506653,99.854323267937place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 30 เม.ย. 2560 66,000.00
3 1 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปัญหาทุพโภชนาการนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80

2 เพื่อพัฒนาเตรียมพร้อม เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสในกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่

โรงเรียนได้รับการพัฒนาครบทั้ง 8องค์ประกอบ เพื่อเตรียมเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ในกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ครบ 4 โรงเรียน

3 เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างความตระหนัก ขยายผลสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใสให้ยั่งยืน

สร้างเครือข่าย และสร้างความตระหนัก ขยายผลสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใสให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 เกษตรในโรงเรียน "พี่สอนน้องพอเพียง" 102,850.00                         more_vert
2 สหกรณ์ครบวงจร 10,000.00                         more_vert
3 อาหารกลางวันในโรงเรียน 4,500.00                         more_vert
4 เฝ้าระวังและติดตามโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียน 0.00                         more_vert
5 พัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 0.00                         more_vert
6 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 0.00                         more_vert
7 การจัดบริหารสุขภาพนักเรียน 0.00                         more_vert
8 จัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 2,650.00                         more_vert
9 บริหารจัดการโครงการ 0.00                         more_vert
รวม 120,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 15 0.00 0.00 more_vert
12 พ.ค. 59 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 39 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59 เลี้ยงหมูป่า 216 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 ก.พ. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ 700 0.00 0.00 more_vert
16 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 ส่งเสริมและพัฒนา ควบคุมคุณภาพอาหาร โดยใช้โปรแกรม thai school lunch 698 0.00 0.00 more_vert
17 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียนประจำเดือน 1367 0.00 0.00 more_vert
23 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 476 0.00 0.00 more_vert
23 พ.ค. 59 เพาะเห็ดนางฟ้า 105 10,000.00 10,000.00 more_vert
24 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 214 0.00 0.00 more_vert
24 พ.ค. 59-30 ธ.ค. 59 สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้ปกครอง และ ชุมชน 743 0.00 0.00 more_vert
25 พ.ค. 59 สหกรณ์ร้านค้านักเรียน 187 0.00 0.00 more_vert
30 พ.ค. 59 บันทึกสุขภาพและสุขบัญญัตินักเรียนรายบุคล 693 0.00 0.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 ปลูกไม้ผล 240 5,000.00 5,000.00 more_vert
1 มิ.ย. 59 ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบบริเวณโรงเรียน 688 0.00 0.00 more_vert
4 มิ.ย. 59 ค่ายเด็กไทยแก้มใส และฐานการเรียนรู้สู่ศูนย์ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 254 35,850.00 35,850.00 more_vert
6 มิ.ย. 59 เลี้ยงปลา 256 10,000.00 10,000.00 more_vert
22 มิ.ย. 59 กิจกรรมนาข้าวในโรงเรียน 350 0.00 0.00 more_vert
5 ก.ค. 59 ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่งที่ปลูก (ผักสวนครัว) 82 10,000.00 10,000.00 more_vert
15 ก.ค. 59 เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 1347 0.00 0.00 more_vert
8 ส.ค. 59-1 มิ.ย. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 294 32,000.00 32,000.00 more_vert
3 ต.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 703 0.00 0.00 more_vert
4 ต.ค. 59 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 657 0.00 0.00 more_vert
13 ก.พ. 60 พัฒนาฐานเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 1379 2,650.00 2,650.00 more_vert
25 ก.พ. 60 จัดอบรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 30 4,500.00 4,500.00 more_vert
11 มี.ค. 60 สหกรณ์ร้านค้ารับซื้อขายผลผลิต จาก โรงเรียน และ ชุมชน 882 10,000.00 10,000.00 more_vert
28 มี.ค. 60 ถอนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00 more_vert
28 มี.ค. 60 คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ 3 0.00 11.41 more_vert
รวม 10,812 120,000.00 27 120,511.41

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 15:22 น.