ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

directions_run

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อบ.3 สำหรับการนำร่อง ปี 2564-2565

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อบ.3 สำหรับการนำร่อง ปี 2564-2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 7,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 7,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคำใหม่ วงศ์บา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายวิทยา ศรีชุม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางทรรศนีย์ บรรเทา
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาววัชรินทร์ สายพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายวิทยา ศรีชุม
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นายสมพร อุทโท
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค
หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

 

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 270
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 24
ผู้ปกครอง 0
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 294294
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 5
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 0
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 0
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เป้าหมายภาวะโภชนาการ

 

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

 

พื้นที่ตั้งโรงเรียน บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 7,000.00
รวมงบประมาณ 7,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณธ.ค. 64ม.ค. 65ก.พ. 65มี.ค. 65
1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อบ.3 สำหรับการนำร่อง ปี 2564-2565 7,000.00         more_vert
รวม 7,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 30 0.00 0 0.00

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 10:51 น.