รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านจอมพระ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 120,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นายมานะ เงางาม
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นางธนิดา แสงเพ็ง
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางศรินภา บัวไชยา
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นางแน่งน้อย ธูปแช่ม
ที่ปรึกษาโครงการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นายธนา เวชากุล,นายสุชิน คเณสุข
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน 8 องค์ประกอบคือ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณสำคัญใน 4 ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ 6-12 ปี จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ 12.5 เตี้ยร้อยละ 16.8 และระบุว่านักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ 51.6 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2544พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 590,087 คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ1) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ 60 กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ 400 กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ 67.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย 5-7 ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย 3 ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง 10 ช้อนชา และ2) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น

จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านจอมพระ จึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านจอมพระได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสคือ เป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ โดยการน้อมนำองค์ความรู้และรูปแบบที่ดีด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชุมชนครอบคลุม 8 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่
1) เกษตรในโรงเรียน
2) สหกรณ์นักเรียน
3) การจัดบริการอาหาร
4) การติดตามภาวะโภชนาการและ สมรรถภาพทางกาย
5) การพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน
6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
7) การ จัดบริการสุขภาพ
8) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
โดยยึดในหลักการดำเนินงาน 4 ประการ คือ
1) เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (learning by doing)
2) สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา
3) การมีส่วนร่วมของชุมชน
4) ความร่วมมือของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ครูและชุมชน
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาให้เด็กมี คุณลักษณะใน 6 ประการ คือ
1) มีความรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
2) มีทักษะด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
3) มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย
4) มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี
5) มีผลการเรียนดี
6) มีจิตสาธารณะในการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจะมีการดำเนินการพัฒนาบูรณาการองค์ความรู้การพัฒนาด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาทฯ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของโรงเรียน กลมกลืนเป็นชีวิตของครูและนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ
ดังนั้น โรงเรียนบ้านจอมพระจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่ 1 โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 524
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 25
ผู้ปกครอง 30
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 579579
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 15
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 1
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 3
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 19
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีการนำผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวัน

2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยที่ดีและสามารถติดตามประเมินผลด้วยตนเองได้
3.โรงเรียนมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
4.นักเรียนสามารถดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์และสามารถจัดทำบัญชีการค้าขายได้
5.โรงเรียนสามารถร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส และควบคุมป้องกันภาวะอ้วนผอมเตี้ย และฟันผุในนักเรียนได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายภาวะโภชนาการ

นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน ๘% ภาวะค่อนข่างผอมและผอม ไม่เกิน ๗ % ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกิน ๗ % นักเรียนได้รับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวัน เฉลี่ย ผัก สัปดาห์ละประมาณ ๑๕๐-๓๐๐ กรัม (อนุบาล ๑๕๐ กรัม ประถม ๓๐๐ กรัม ) ผลไม้ สัปดาห์ละประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ กรัม (อนุบาล ๕๐๐ กรัม ประถม ๑,๐๐๐ กรัม )

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จทางโรงเรียนบ้านจอมพระจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเพื่อก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานฝึกอบรม ทางโรงเรียนจะดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 5 แหล่งเรียนรู้ได้แก่ 1) การปลูกบ่อมะนาวในท่อซีเมนต์ 2) ผักปลอดสารพิษ 3) เลี้ยงสัตว์ 4) สวนสมุนไพร 5) ธนาคารขยะ เพื่อให้มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และถอดบทเรียนโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากปัจจัยความสำเร็จต่างๆ ทำให้โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน วิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการ มีดังนี้
1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นแบบอย่างได้
2. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นแบบอย่างได้
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างได้

พื้นที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.106825896482,103.59875544906place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 48,000.00
2 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 66,000.00
3 1 มี.ค. 2560 30 เม.ย. 2560 6,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นในการสนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใส
 1. ครู ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบแนวทางปฏิบัติของโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. โรงเรียนมีเครือข่่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส
2 2.เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ทั้งในและนอกโรงเรียน สู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 1. มีผลผลิตทางเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หรือประมง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่
 2. มีการนำผลผลิตทางการเกษตรปศุสัตว์และประมงไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
3 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการเกษตรและสหกรณ์
 1. มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีนักเรียนเป็นสมาชิกและดำเนินการโดยนักเรียนและรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพื่อขายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน
 2. สหกรณ์จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ
4 4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและการจัดการอาหารสำหรับนักเรียน
 1. มีรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน เทอมละ 1 ครั้ง
 2. มีการบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญตัิแห่งชาติ
 3. มีการฝึกปฏิบัติใช้ช้อนกลางล้างมือ ในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
 4. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคนเทอมละ 1 ครั้ง และให้การดุแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
 5. มีระบบการช่วยเหลือการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงจนถึงเสียชีวิต ุ6. มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ(ใช้ Thai School Lunch Program)
 6. ปรุง ประกอบอาหาร ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย
 7. นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ
5 5. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

1.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 มิ.ย. 59 ประชุมอบรม สร้างความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการ 50 4,500.00 4,500.00 more_vert
3 มิ.ย. 59 กิจกรรม ประชุมครูอาหารกลางวันและครูอนามัยในเครือข่ายจอมพระ 2 20 5,500.00 5,500.00 more_vert
20 ก.ย. 59 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 549 5,000.00 5,000.00 more_vert
20 ก.ย. 59 กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 549 16,000.00 16,000.00 more_vert
20 ก.ย. 59 กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชัง 549 16,000.00 16,000.00 more_vert
20 ก.ย. 59 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 549 1,000.00 1,000.00 more_vert
3 ต.ค. 59 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอาหารว่างและกลางวัน 547 0.00 0.00 more_vert
3 ต.ค. 59 - 6 มี.ค. 60 กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายนักเรียน 547 0.00 0.00 more_vert
3 ต.ค. 59 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 547 0.00 0.00 more_vert
20 ก.พ. 60 จัดประชุม ฝึกอบรม แม่ครัว ผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำ ด้านอาหารและโภชนาการ 25 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมเยี่ยมครัวโรงเรียนและบ้าน 6 2,000.00 2,000.00 more_vert
28 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกมะนาว 549 16,000.00 16,000.00 more_vert
1 มี.ค. 60 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ครั้งที่ 2 549 12,560.00 12,560.00 more_vert
9 มี.ค. 60 กิจกรรมธนาคารขยะ 549 30,780.00 30,780.00 more_vert
21 มี.ค. 60 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย 549 2,000.00 2,000.00 more_vert
22 มี.ค. 60 การตรวจรับรองคุณภาพน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม 547 3,500.00 3,500.00 more_vert
22 มี.ค. 60 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 549 1,440.00 1,440.00 more_vert
23 มี.ค. 60 กิจกรรมปลูกกล้วย 2 2,720.00 2,720.00 more_vert
27 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 1 0.00 38.05 more_vert
รวม 7,233 120,000.00 19 120,038.05

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 13:28 น.