ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต2
โรงเรียนเครือข่าย view_listรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณจากโครงการ(สสส.) 100,000.00 บาท
งบประมาณสมทบจากราชการ 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากเอกชน 0.00 บาท
งบประมาณสมทบจากชุมชน 0.00 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธัชชนันท์ จันทโกศล
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 1 นางจีราวดี สิริรัตนจิตต์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 2 นายดำรงค์ สายแก้ว
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3 นางสาวอาภรณ์ ปานณรงค์
ที่ปรึกษาโครงการ 1 นายสง่า ดามาพงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ 2 นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
ที่ปรึกษาโครงการ 3
ผู้ประสานงานภาค นางสาววิลาวัณย์ สวัสดีนฤนาท
หลักการและเหตุผล

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปปฏิบัติในการพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน โดยน้อมนำกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาจากบทเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริใน ๘ องค์ประกอบคือ
๑) การเกษตรในโรงเรียน

๒) สหกรณ์นักเรียน
๓) การจัดการบริหารของโรงเรียน

๔) การติดตามภาวะโภชนาการ

๕) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน

๖) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

๗) การจัดบริการสุขภาพ และ

๘) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญใน ๔ ประการตามแนวพระราชดำริ คือ มีพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและ จริยศึกษา มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการในปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๔๔ โรงเรียนจากทั่วประเทศ

สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอายุ ๖-๑๒ ปี จำนวน ๑,๔๙๒,๐๘๙ คน ใน ๗๖ จังหวัด ของกรมอนามัย ปี ๒๕๕๕ พบว่านักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ ๑๒.๕ เตี้ยร้อยละ ๑๖.๘ และระบุว่านักเรียนอายุ ๖-๑๒ ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีเพียง ร้อยละ ๕๑.๖ ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี ๒๕๔๔พบว่า เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑.๒ล้านคน จำแนกเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๒๒๓,๒๘๘ คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๕๙๐,๐๘๗ คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒๕๘,๑๔๙ คนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ๑) การพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการบริโภคผักน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือเฉลี่ยวันละ ๖๐ กรัม (ปริมาณที่แนะนำวันละ ๔๐๐ กรัม) กินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงร้อยละ ๖๗.๔ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กไทยในช่วงวัยประถมศึกษาจะได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มเฉลี่ย ๕-๗ ช้อนชา/วัน และน้ำตาลจากขนมกรุบกรอบเฉลี่ย ๓ ช้อนชา/วันซึ่งปริมาณรวมในการบริโภคน้ำตาลของเด็กมากถึง ๑๐ ช้อนชา และ๒) สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่ช้าไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งจึงได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ ๑ เพื่อน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน มีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิด

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งจึงได้เสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจากปีที่๑โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน 156
ครู/บุคลากรในโรงเรียน 12
ผู้ปกครอง 100
รวมกลุ่มเป้าหมายหลัก 268268
ผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน
กรรมการสถานศึกษา 0
อสม. 0
ชุมชน 0
ผู้นำศาสนา 10
ท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต., อบจ. 0
หน่วยงานรัฐ เช่น สสจ., สสอ., รพ.สต., สนง.เกษตร, สนอ.ปศุสัตว์, สนง.ประมง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 10
อื่น ๆ 0
รวมผู้มีส่วนร่วม/ผู้สนับสนุน 20
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
 2. โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พ่อแม่ผู้ปกครองแะคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
 4. ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กนักเรียน
เป้าหมายภาวะโภชนาการ
 1. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยโดยมี

  1.1 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 7

  1.2 ภาวะค่อนข้างผอมและผอม ไม่เกินร้อยละ 4.5

  1.3 ภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 2

 2. นักเรียนได้กินผัก-ผลไม้หลาหลายเพิ่มขึ้นในมื้อกลางวันเฉลี่ย

  2.1 ผักวันละ ประมาณ 40 - 100 กรัม
  (อนุบาล3ช้อน (50 กรัม)ประถม 4 ช้อน(70 กรัม)

  2.2 ผลไม้ (อนุบาล 1/2 ส่วน ประถม 1 ส่วน )ต่อมื้อต่อคน

 3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน ในการพัฒนาด้านการจัดการเชื่อมโยง : อาหารโภชนาการสุขภาพมีระดับความสำเร็จกิจกรรมในภาพรวมของโรงเรียน ไม่น้อยกว่าระดับ 3

ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จะมีการดำเนินกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการนี้ลงในแผนปฏิบัติงานประจำปี ทุกปีการศึกษามีการนำผลผลิตจากแปลงเกษตรในโรงเรียน ป้อนสู่โครงการอาหารกลางวัน โดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ นำผลกำไรที่ได้ของโครงการมาเป็นทุนหมุนเวียนในกับโครงการต่อไป และมีการตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและจะดำเนินงานขยายผลไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรุู้กับโรงเรียนพื้นที่ภายในอำเภอคลองหอยโข่งจัดกิจกรรมเปิดบ้านคลองหอยโข่งแก้มใสประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเว็บไซต์โรงเรียนซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ในการบริโภค และกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้สุขภาพของคนในชุมชนโดยรวมดีขึ้นเป็นลำดับ และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆนำไปเป็นแนวทางในการดูแลอนามัยของตนเอง

พื้นที่ตั้งโรงเรียน 78/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.815602901187,100.36148071289place
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 พ.ค. 2559 30 ก.ย. 2559 2 พ.ค. 2559 29 ก.ย. 2559 40,000.00
2 1 ต.ค. 2559 6 เม.ย. 2560 30 ก.ย. 2559 30 เม.ย. 2560 55,000.00
3 7 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะทางด้านการเกษตร สหกรณ์อาหารโภชนาการและสุขภาพ

1.ครูบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 70

2 เพื่อให้โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอและปลอดภัยในการจัดบริการอาหารกลางวัน นักเรียนในปริมาณและสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตามโปรแกรม Thai School Lunch
 1. การจัดบริการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch
 2. โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอในการจัดบริการอาหารกลางวัน
3 เพื่อให้นักเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา

1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย
2.นักเรียนมีสุขภาพกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาดี

4 เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

1.โรงเรียนเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานภายนอก

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 59มิ.ย. 59ก.ค. 59ส.ค. 59ก.ย. 59ต.ค. 59พ.ย. 59ธ.ค. 59ม.ค. 60ก.พ. 60มี.ค. 60เม.ย. 60
1 แผนพัฒนาบุคลากร 15,000.00                         more_vert
2 แผนบูรณาการด้านการเกษตร สหกรณ์ อาหาร และโภชนาการ 65,000.00                         more_vert
3 แผนประชาสัมพันธ์โครงการ 10,000.00                         more_vert
4 แผนงานพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อม 10,000.00                         more_vert
รวม 100,000.00

กิจกรรมย่อย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 พ.ค. 59 กระดานโภชนาการ 24 1,000.00 1,159.00 more_vert
23-27 พ.ค. 59 การปลูกถั่วงอกคอนโด 24 3,110.00 1,250.00 more_vert
26 พ.ค. 59 การปลูกต้นหอมในขวดพลาสติก 15 1,515.00 595.00 more_vert
31 พ.ค. 59 อบรมเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงชีวภาพ 32 3,990.00 2,530.00 more_vert
14 ก.ค. 59 อบรมผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลภาวะโภชนาการนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สตคลองหอยโข่ง 212 5,375.00 4,375.00 more_vert
25-29 ก.ค. 59 การปลูกพืชแบบผสมผสานครั้งที่ 1 100 10,700.00 9,350.00 more_vert
29 ส.ค. 59-2 ก.ย. 59 การปลูกพืชแบบผสมผสานครั้งที่ 2 62 8,700.00 8,500.00 more_vert
10-11 ต.ค. 59 รายงานปิดงวด 1 2 2,000.00 1,200.00 more_vert
1-30 พ.ย. 59 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 26 31,300.00 34,500.00 more_vert
1-4 พ.ย. 59 การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 160 5,100.00 6,226.00 more_vert
7 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 60 5,800.00 5,000.00 more_vert
17 พ.ย. 59 อบรมการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 25 2,750.00 2,325.00 more_vert
21 พ.ย. 59 อบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน 33 2,150.00 2,400.00 more_vert
23 ธ.ค. 59 การแจกต้นกล้า 210 1,510.00 3,300.00 more_vert
10-21 ก.พ. 60 การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 2 75 11,500.00 11,320.00 more_vert
27 ก.พ. 60-30 มี.ค. 60 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 34 5,970.00 5,970.00 more_vert
3 เม.ย. 60 ถอนดอกเบี้ยโครงการ 2 0.00 47.55 more_vert
รวม 112 102,470.00 17 100,047.55

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 16:52 น.