โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การทำน้ำสมุนไพร1 สิงหาคม 2559
1
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

น้ำสมุนไพร ประกอบด้วยน้ำตะไคร้ ใบเตย อัญชัน กระเจี๊ยบ และน้ำมะตูม ในการทำเราจะทำน้ำสมุนไพร จะทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 ชนิด

วิธีการทำอยู่ในไฟล์ที่แนบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนได้องค์ความรู้ และการทำน้ำสมุนไพร
  2. ในการทำน้ำสมุนไพรแต่ละครั้ง จะได้น้ำสมุนไพรชนิดละประมาณ 25-30 ขวด
  3. ได้แผ่นพับวิธีการทำน้ำดื่มสมุนไพร จำนวน50แผ่น
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 27 คน
ประกอบด้วย