โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการ21 ตุลาคม 2559
21
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

มาตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอแนะ และได้ทราบวิธีการจัดทำที่ถูกต้อง

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย