โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย23 พฤศจิกายน 2559
23
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมง - จัดกิจกรรมตามแผน ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมกระโดดเชือก กิจกรรมกีฬาสี - กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว
-จัดประกวด กิจกรรมเต้นแอโรบิก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
  2. เด็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเกิดความสามัคคี 3.ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 290 คน จากที่ตั้งไว้ 252 คน
ประกอบด้วย