โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่25 สิงหาคม 2559
25
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (2 มิ.ย.59)
  2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โดยวิทยากรท้องถิ่น (3 มิ.ย.59)
  3. สั่งซื้ออุปกรณ์ ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่
  4. นักเรียนดำเนินการดูแลรักษา ให้ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่ อย่างสม่ำเสมอ
  5. นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บไข่ เพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนได้องค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และการดูแลรักษา
  2. ได้วัสดุอุปกรณ์ (ถังน้ำ ลางอาหาร ลางน้ำ ยารักษาโรค และอาหาร )
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 76 คน จากที่ตั้งไว้ 76 คน
ประกอบด้วย