โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง22 พฤศจิกายน 2559
22
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.สร้างองค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง โดยวิทยากรท้องถิ่น
2.เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 10 แปลง แปลงละ 10 ต้น 3.นักเรียนทำการปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
4.นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ 5.เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน และเข้าสู่อาหารกลางวัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้องค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง  และลงมือปฎิบัติ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 103 คน จากที่ตั้งไว้ 105 คน
ประกอบด้วย