วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคและถูกหลักโภชนาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
รวม 1,306 100,000.00 10 97,126.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
รวม 553 27,780.00 4 27,780.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริม ความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน มีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียนตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
รวม 1,306 100,000.00 10 97,126.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : พื่อขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่ายธรรมฐิติญาณ จำนวน โรงเรียน ได้แก่

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้