ชื่อกิจกรรม : สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่2

สถานที่ :

เวลา : 2017-03-21 - 2017-03-21

กลุ่มเป้าหมาย : 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการโครงการ

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพธ์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  1 ค่าเดินทาง 0.00
  รวมเงิน 0.00