assignment
บันทึกกิจกรรม
สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่221 มีนาคม 2560
21
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย sirimon
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการและรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการและรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อย สามารถขอเบิกงวด 3 และปิดโครงการได้

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการ21 มีนาคม 2560
21
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย sirimon
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คืนดอกเบี้ยเรียบร้อย

ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง20 ธันวาคม 2559
20
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้ปกครองและผู้ที่เข้ารับการอบรมลงทะเบียน 2.ผู้ปกครองรับฟังการประชุม อบรม ชี้แจง เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ปกครองได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 322 คน จากที่ตั้งไว้ 380 คน
ประกอบด้วย
สหกรณ์นักเรียน14 ธันวาคม 2559
14
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และเวรประจำวัน 2.ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ นักเรียนนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบางส่วนออกขายที่ตลาดนัดชุมชน 3.บันทึกกิจกรรมรายรับรายจ่าย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์  เช่น  การทำงานร่วมกัน  การประชุม  การทำบัญชี  การค้าขาย 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 122 คน จากที่ตั้งไว้ 124 คน
ประกอบด้วย
ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย23 พฤศจิกายน 2559
23
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมง - จัดกิจกรรมตามแผน ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมกระโดดเชือก กิจกรรมกีฬาสี - กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว
-จัดประกวด กิจกรรมเต้นแอโรบิก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
 2. เด็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเกิดความสามัคคี 3.ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 290 คน จากที่ตั้งไว้ 252 คน
ประกอบด้วย
การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง22 พฤศจิกายน 2559
22
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.สร้างองค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง โดยวิทยากรท้องถิ่น
2.เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 10 แปลง แปลงละ 10 ต้น 3.นักเรียนทำการปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
4.นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ 5.เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน และเข้าสู่อาหารกลางวัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้องค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง  และลงมือปฎิบัติ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 103 คน จากที่ตั้งไว้ 105 คน
ประกอบด้วย
การเพาะเห็ดนางฟ้า16 พฤศจิกายน 2559
16
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมแบ่งกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2.การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล 3.การปลูกเห็ดนางฟ้า 4.การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 5.การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
 2. นำวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตรด้านต่างๆมาให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีการและการดูแลรักษา มาให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 3. ผู้ปกครองและนักเรียนที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยกันดูแลจนสามารถบริโภคและจำหน่ายได้
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง นัเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด  การเก็บ การดูแลรักษา โดยวิทยากรท้องถิ่น 3.สั่งซื้อก้อนเห็ด 4.นักเรียนดำเนินการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บเห็ดเพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 98 คน
ประกอบด้วย
สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการ21 ตุลาคม 2559
21
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

มาตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอแนะ และได้ทราบวิธีการจัดทำที่ถูกต้อง

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน8 กันยายน 2559
8
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และสอบถามผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน พร้อมบันทึกตามเอกสาร
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ครูผู้รับผิดชอบได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. นำข้อมูลที่ได้มาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย
การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล5 กันยายน 2559
5
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. สร้างองค์ความรู้การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยวิทยากรท้องถิ่น 16 มิย.
 2. เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 8 แปลง และแบบท่อจำนวน 24 ท่อ
 3. นักเรียนทำการเพาะปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ถั่ว ผักชี เป็นต้น
 4. นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 5. เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการดูแลรักษา
 2. ได้ผักสวนครัว อาทิตย์ละประมาณ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหาร
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 78 คน จากที่ตั้งไว้ 112 คน
ประกอบด้วย
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่25 สิงหาคม 2559
25
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (2 มิ.ย.59)
 2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โดยวิทยากรท้องถิ่น (3 มิ.ย.59)
 3. สั่งซื้ออุปกรณ์ ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่
 4. นักเรียนดำเนินการดูแลรักษา ให้ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่ อย่างสม่ำเสมอ
 5. นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บไข่ เพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และการดูแลรักษา
 2. ได้วัสดุอุปกรณ์ (ถังน้ำ ลางอาหาร ลางน้ำ ยารักษาโรค และอาหาร )
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 76 คน จากที่ตั้งไว้ 76 คน
ประกอบด้วย
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน25 สิงหาคม 2559
25
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา โดยวิทยากรท้องถิ่น
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบในการขุดบ่อดิน
 4. สั่งซื้อปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และอาหารปลา
 5. นักเรียนนำปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปล่อยลงในบ่อ
 6. นักเรียนที่รับผิดชอบให้อาหารปลา อย่างสม่ำเสมอ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และการดูแลรักษา
 2. ได้บ่อปลา จำนวน 6 บ่อ
 3. ได้ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียนอย่างละ 1,000 ตัว
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย
การทำน้ำสมุนไพร1 สิงหาคม 2559
1
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

น้ำสมุนไพร ประกอบด้วยน้ำตะไคร้ ใบเตย อัญชัน กระเจี๊ยบ และน้ำมะตูม ในการทำเราจะทำน้ำสมุนไพร จะทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 ชนิด

วิธีการทำอยู่ในไฟล์ที่แนบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้ และการทำน้ำสมุนไพร
 2. ในการทำน้ำสมุนไพรแต่ละครั้ง จะได้น้ำสมุนไพรชนิดละประมาณ 25-30 ขวด
 3. ได้แผ่นพับวิธีการทำน้ำดื่มสมุนไพร จำนวน50แผ่น
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 27 คน
ประกอบด้วย