โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการ21 มีนาคม 2560
21
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย sirimon
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คืนดอกเบี้ยเรียบร้อย