โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง20 ธันวาคม 2559
20
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผู้ปกครองและผู้ที่เข้ารับการอบรมลงทะเบียน 2.ผู้ปกครองรับฟังการประชุม อบรม ชี้แจง เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ปกครองได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 322 คน จากที่ตั้งไว้ 380 คน
ประกอบด้วย