โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล5 กันยายน 2559
5
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. สร้างองค์ความรู้การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยวิทยากรท้องถิ่น 16 มิย.
  2. เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 8 แปลง และแบบท่อจำนวน 24 ท่อ
  3. นักเรียนทำการเพาะปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ถั่ว ผักชี เป็นต้น
  4. นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
  5. เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนได้องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการดูแลรักษา
  2. ได้ผักสวนครัว อาทิตย์ละประมาณ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหาร
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 78 คน จากที่ตั้งไว้ 112 คน
ประกอบด้วย