วันที่กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรมย่อย
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 โครงการเกษตรน้อยตามรอยชุมชน 52,220.00 191 5 52,220.00 5 55,120.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00
2 โครงการครอบครัวสุขสันต์ชวนกันกินดี 20,000.00 190 2 20,000.00 2 20,000.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00
3 โครงการชุมชนสุขีสุขภาพดีถ้วนหน้า 20,000.00 190 1 20,000.00 1 14,226.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00
4 โครงการตลาดนัดแก้มใส ใส่ใจคุณภาพ 7,780.00 122 2 7,780.00 2 7,780.00 more_vert
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00
5 บริหารจัดการโครงการ 0.00 0 3 - 3 2,956.71 more_vert
21 ต.ค. 59 สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการ 0 0.00 1,472.00
21 มี.ค. 60 สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่2 2 0.00 1,472.00
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการ 0 0.00 12.71
รวม 100,000.00 693 13 100,000.00 13 100,082.71