โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน8 กันยายน 2559
8
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และสอบถามผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน พร้อมบันทึกตามเอกสาร
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ครูผู้รับผิดชอบได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
  2. นำข้อมูลที่ได้มาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย