โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การเพาะเห็ดนางฟ้า16 พฤศจิกายน 2559
16
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. ประชุมแบ่งกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2.การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล 3.การปลูกเห็ดนางฟ้า 4.การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 5.การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
  2. นำวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตรด้านต่างๆมาให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีการและการดูแลรักษา มาให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
  3. ผู้ปกครองและนักเรียนที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยกันดูแลจนสามารถบริโภคและจำหน่ายได้
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง นัเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด  การเก็บ การดูแลรักษา โดยวิทยากรท้องถิ่น 3.สั่งซื้อก้อนเห็ด 4.นักเรียนดำเนินการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บเห็ดเพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 98 คน
ประกอบด้วย