ชื่อกิจกรรม : การเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เวลา : 2016-11-16 - 2016-11-17

กลุ่มเป้าหมาย : 98

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ประชุมแบ่งกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2.การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล 3.การปลูกเห็ดนางฟ้า 4.การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 5.การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 2.นำวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตรด้านต่างๆมาให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีการและการดูแลรักษา มาให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3.ผู้ปกครองและนักเรียนที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยกันดูแลจนสามารถบริโภคและจำหน่ายได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริม ความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน มีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียนตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  2. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคและถูกหลักโภชนาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก : โครงการเกษตรน้อยตามรอยชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก : 1.ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินโครงการ 2.จัดอบรม(เกษตร สหกรณ์ อนามัยโรงเรียน อาหารและโภชนาการ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 3.นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมกันลงมือปฎิบัติ โดย 4.รายงานโครงการ

ผลผลิต : ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส (ศรร.) มีวัตถุดิบเพื่อทำอาหารกลางวันจากกิจกรรมทั้งหมดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ : : โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายร่วมมือกันดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียน

ภาคีร่วมสนับสนุน : ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าหัวเชื้อ 800 ก้อนๆละ 10 บาท 8,000.00
2 วิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 300 บาท 600.00
รวมเงิน 8,600.00