โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน25 สิงหาคม 2559
25
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย เกษราภร คุนาคม
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา โดยวิทยากรท้องถิ่น
  3. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบในการขุดบ่อดิน
  4. สั่งซื้อปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และอาหารปลา
  5. นักเรียนนำปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปล่อยลงในบ่อ
  6. นักเรียนที่รับผิดชอบให้อาหารปลา อย่างสม่ำเสมอ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และการดูแลรักษา
  2. ได้บ่อปลา จำนวน 6 บ่อ
  3. ได้ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียนอย่างละ 1,000 ตัว
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย