ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

สถานที่ : หมู่บ้านบริการโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

เวลา : 2016-09-05 - 2016-09-12

กลุ่มเป้าหมาย : 22

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ อ้วน ผอม เตี้ย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคและถูกหลักโภชนาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  3. เพื่อให้ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริม ความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน มีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียนตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : โครงการครอบครัวสุขสันต์ชวนกันกินดี

รายละเอียดกิจกรรมหลัก : 1.ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานการดำเนินโครงการ 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยโรงเรียน อาหารและภาวะโภชนาการ โดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้การอบรม

ผลผลิต : เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการ ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพของนักเรียน และนักเรียนรู้จักการปรับเปลื่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร

ผลลัพธ์ : เด็กที่มีภาวะโภชนาการ อ้วน ผอม เตี้ยให้ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ต่อปี

ภาคีร่วมสนับสนุน : ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเฝ้าระวังเด็กอ้วน ผอม เตี้ย 17 ชุด ชุดละ 50 บาท 850.00
รวมเงิน 850.00