info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
สังกัด ??
หน่วยงานต้นสังกัด ??
ที่อยู่โรงเรียน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
จำนวนนักเรียน 167 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษราภร คุนาคม
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่2sirimon เมื่อ 21 มี.ค. 60 น. @21 มี.ค. 60 10:44
รายละเอียด:

จัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการและรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

จัดทำรายงานสรุปการเงินปิดโครงการและรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อย สามารถขอเบิกงวด 3 และปิดโครงการได้

คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการsirimon เมื่อ 21 มี.ค. 60 น. @21 มี.ค. 60 10:13
รายละเอียด:

คืนดอกเบี้ยปิดโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ได้คืนดอกเบี้ยเรียบร้อย

ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเกษราภร คุนาคม เมื่อ 20 ธ.ค. 59 น. @3 มี.ค. 60 17:05
รายละเอียด:

1.ผู้ปกครองและผู้ที่เข้ารับการอบรมลงทะเบียน 2.ผู้ปกครองรับฟังการประชุม อบรม ชี้แจง เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผู้ปกครองได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กโดยนำระบบ Thai School Lunch โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

สหกรณ์นักเรียนเกษราภร คุนาคม เมื่อ 14 ธ.ค. 59 น. @3 มี.ค. 60 16:58
รายละเอียด:

1.ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และเวรประจำวัน 2.ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ นักเรียนนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบางส่วนออกขายที่ตลาดนัดชุมชน 3.บันทึกกิจกรรมรายรับรายจ่าย

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์  เช่น  การทำงานร่วมกัน  การประชุม  การทำบัญชี  การค้าขาย 

ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเกษราภร คุนาคม เมื่อ 23 พ.ย. 59 น. @3 มี.ค. 60 16:44
รายละเอียด:

จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมง - จัดกิจกรรมตามแผน ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมกระโดดเชือก กิจกรรมกีฬาสี - กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว
-จัดประกวด กิจกรรมเต้นแอโรบิก

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
 2. เด็กได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเกิดความสามัคคี 3.ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองเกษราภร คุนาคม เมื่อ 22 พ.ย. 59 น. @3 มี.ค. 60 16:23
รายละเอียด:

1.สร้างองค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง โดยวิทยากรท้องถิ่น
2.เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 10 แปลง แปลงละ 10 ต้น 3.นักเรียนทำการปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
4.นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ 5.เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน และเข้าสู่อาหารกลางวัน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนได้องค์ความรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง  และลงมือปฎิบัติ

สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการเกษราภร คุนาคม เมื่อ 21 ต.ค. 59 น. @21 ต.ค. 59 14:54
รายละเอียด:

มาตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ได้ข้อเสนอแนะ และได้ทราบวิธีการจัดทำที่ถูกต้อง

การเพาะเห็ดนางฟ้าเกษราภร คุนาคม เมื่อ 16 พ.ย. 59 น. @3 มี.ค. 60 16:14
รายละเอียด:
 1. ประชุมแบ่งกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2.การปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล 3.การปลูกเห็ดนางฟ้า 4.การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 5.การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง
 2. นำวิทยากรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตรด้านต่างๆมาให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีการและการดูแลรักษา มาให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 3. ผู้ปกครองและนักเรียนที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยกันดูแลจนสามารถบริโภคและจำหน่ายได้
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

1.ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง นัเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด  การเก็บ การดูแลรักษา โดยวิทยากรท้องถิ่น 3.สั่งซื้อก้อนเห็ด 4.นักเรียนดำเนินการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บเห็ดเพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเกษราภร คุนาคม เมื่อ 8 ก.ย. 59 น. @20 ต.ค. 59 15:34
รายละเอียด:
 1. จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และสอบถามผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน พร้อมบันทึกตามเอกสาร
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. ครูผู้รับผิดชอบได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. นำข้อมูลที่ได้มาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ
การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลเกษราภร คุนาคม เมื่อ 5 ก.ย. 59 น. @20 ต.ค. 59 15:21
รายละเอียด:
 1. สร้างองค์ความรู้การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยวิทยากรท้องถิ่น 16 มิย.
 2. เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยแบ่งเป็นแปลง จำนวน 8 แปลง และแบบท่อจำนวน 24 ท่อ
 3. นักเรียนทำการเพาะปลูกผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ถั่ว ผักชี เป็นต้น
 4. นักเรียนรดน้ำทุกวัน ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 5. เก็บเกี่ยวผลผลิต จัดจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว และการดูแลรักษา
 2. ได้ผักสวนครัว อาทิตย์ละประมาณ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหาร
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เกษราภร คุนาคม เมื่อ 25 ส.ค. 59 น. @20 ต.ค. 59 15:15
รายละเอียด:
 1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (2 มิ.ย.59)
 2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โดยวิทยากรท้องถิ่น (3 มิ.ย.59)
 3. สั่งซื้ออุปกรณ์ ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่
 4. นักเรียนดำเนินการดูแลรักษา ให้ยารักษาโรค วัคซีน และอาหารไก่ อย่างสม่ำเสมอ
 5. นักเรียนที่รับผิดชอบเก็บไข่ เพื่อส่งสหกรณ์นักเรียน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และการดูแลรักษา
 2. ได้วัสดุอุปกรณ์ (ถังน้ำ ลางอาหาร ลางน้ำ ยารักษาโรค และอาหาร )
การเลี้ยงปลาในบ่อดินเกษราภร คุนาคม เมื่อ 25 ส.ค. 59 น. @20 ต.ค. 59 15:11
รายละเอียด:
 1. ประชุมคณะทำงาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา โดยวิทยากรท้องถิ่น
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบในการขุดบ่อดิน
 4. สั่งซื้อปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และอาหารปลา
 5. นักเรียนนำปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปล่อยลงในบ่อ
 6. นักเรียนที่รับผิดชอบให้อาหารปลา อย่างสม่ำเสมอ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และการดูแลรักษา
 2. ได้บ่อปลา จำนวน 6 บ่อ
 3. ได้ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียนอย่างละ 1,000 ตัว
การทำน้ำสมุนไพรเกษราภร คุนาคม เมื่อ 1 ส.ค. 59 น. @20 ต.ค. 59 15:27
รายละเอียด:

น้ำสมุนไพร ประกอบด้วยน้ำตะไคร้ ใบเตย อัญชัน กระเจี๊ยบ และน้ำมะตูม ในการทำเราจะทำน้ำสมุนไพร จะทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 ชนิด

วิธีการทำอยู่ในไฟล์ที่แนบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนได้องค์ความรู้ และการทำน้ำสมุนไพร
 2. ในการทำน้ำสมุนไพรแต่ละครั้ง จะได้น้ำสมุนไพรชนิดละประมาณ 25-30 ขวด
 3. ได้แผ่นพับวิธีการทำน้ำดื่มสมุนไพร จำนวน50แผ่น