วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

แนวทางดำเนินงานที่ 1 : การเกษตรในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีผลผลิตทางเกษตร และเลี้ยงสัตว์หรือประมง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่
 2. มีการนำผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงไปใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
รวม 652 60,000.00 7 62,900.00

แนวทางดำเนินงานที่ 2 : สหกรณ์นักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีนักเรียนเป็นสมาชิก และดำเนินการโดยนักเรียน และรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพื่อขายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
รวม 652 60,000.00 7 62,900.00

แนวทางดำเนินงานที่ 3 : การบริหารจัดการอาหารของโรงเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ (ใช้ Thai School Lunch Program)
 2. ปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย
 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ
 4. ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
รวม 798 65,620.00 6 65,620.00

แนวทางดำเนินงานที่ 4 : การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน เทอมละ 1 ครั้ง
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
รวม 402 20,000.00 2 20,000.00

แนวทางดำเนินงานที่ 5 : การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีการบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ
 2. มีการฝึกปฏิบัติใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
รวม 654 40,000.00 3 34,226.00

แนวทางดำเนินงานที่ 6 : การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด
 1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน
รวม 0 0.00 0 0.00

แนวทางดำเนินงานที่ 7 : การจัดบริการสุขภาพนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคนเทอมละ 1 ครั้ง และให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
 2. มีระบบการช่วยเหลือการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง จนถึงเสียชีวิต
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
5-12 ก.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 22 850.00 850.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
รวม 757 67,620.00 5 61,846.00

แนวทางดำเนินงานที่ 8 : การจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย

ตัวชี้วัด
 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพ ที่บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. มีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย
1 ส.ค. 59 การทำน้ำสมุนไพร 27 2,200.00 2,200.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
25 ส.ค. 59 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 110 6,600.00 6,600.00 more_vert
5 ก.ย. 59 การปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 112 5,000.00 5,000.00 more_vert
16-17 พ.ย. 59 การเพาะเห็ดนางฟ้า 98 8,600.00 8,600.00 more_vert
22 พ.ย. 59 การปลูกกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง 105 6,600.00 9,500.00 more_vert
23 พ.ย. 59 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 252 20,000.00 14,226.00 more_vert
12 ธ.ค. 59 สหกรณ์นักเรียน 124 5,580.00 5,580.00 more_vert
20-23 ธ.ค. 59 ประชุม อบรม ชี้แจงให้ ความรู้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 380 19,150.00 19,150.00 more_vert
รวม 1,284 99,150.00 9 96,276.00

แนวทางดำเนินงานที่ 9 : อื่น ๆ

ตัวชี้วัด

 

25 ส.ค. 59 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 76 25,420.00 25,420.00 more_vert
21 ต.ค. 59 สอส.นัด ตรวจรายงานโครงการ 0 0.00 1,472.00 more_vert
21 มี.ค. 60 สอส. นัดตรวจโครงการงวดที่2 2 0.00 1,472.00 more_vert
21 มี.ค. 60 คืนดอกเบี่ยปิดบัญชีโครงการ 0 0.00 12.71 more_vert
รวม 78 25,420.00 4 28,376.71