วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 46 4,600.00 4,600.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงสุกรพื้นเมือง 46 6,600.00 6,600.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 พ.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก 47 1,800.00 1,800.00 more_vert
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
30 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) 32 17,000.00 17,000.00 more_vert
2 พ.ย. 59 การปลูกพืชปลอดสารพิษ 236 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
15 พ.ย. 59 การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย 15 0.00 0.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
13 ก.พ. 60 การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 120 0.00 0.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 44 23,500.00 23,500.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 2 44 5,070.00 5,070.00 more_vert
22 มี.ค. 60 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 2 44 2,200.00 2,200.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
รวม 372 100,000.00 16 100,072.07