ชื่อกิจกรรม : เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 2

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2017-03-22 - 2017-03-22

กลุ่มเป้าหมาย : 44

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ซื้อพันธุ์ปลา และ อาหาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าพันธุ์ปลา 700 ตัว ตัวละ 1 บาท เป็นเงิน 700 บาท
ค่าอาหาร 3 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท เป็นเงิน 1500 บาท
2,200.00
รวมเงิน 2,200.00