โรงเรียนบ้านโนนสูง

การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ13 กุมภาพันธ์ 2560
13
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แต่งตั้งคณะกรรมการ  รับผิดชอบงานอาคารสถานที่  จัดครูนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดในแต่ละวัน -จัดตั้งกรรมการตรวจห้องเรียนในแต่ละวัน -ดำเนินการตรวจห้องเรียนโดยมีครูเวรคอยกำกับดูแล -รายงานผลการตรวจห้องเรียนหน้าเสาธง -ครูเวรประจำวันมอบธงให้แต่ละห้องเรียน แต่งตั้งคณะครูโครงการอาหารกลางวันตรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวให้ได้มาตรฐาน ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อยและปลอดภัย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ ครู แม่ครัวรักษาความสะอาดร่วมกัน ผลลัพธ์ อาคารสถานที่ ห้องครัว ห้องเรียนและห้องต่างๆมีความสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ นักเรียนมีความรับผิดชอบ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 121 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย