โรงเรียนบ้านโนนสูง

เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 26 มีนาคม 2560
6
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แบ่งหน้าที่ครูเวรประจำวัน รับผิดชอบ พร้อมกับนักเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ครูเวรและนักการภารโรง ดูแลการให้อาหาร สังเกตุการติดสัดหลังจากแม่สุกรคลอด พร้อมทั้งผสมพันธุ์แม่สุกรเป็นสัด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีลูก หลังจากคลอด 10 ตัว จำหน่ายเป็นลูกสุกรให้แก่ผู้ที่สนใจ

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 44 คน
ประกอบด้วย