ชื่อกิจกรรม : การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2016-11-08 - 2016-11-08

กลุ่มเป้าหมาย : 180

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : - ประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ ศรร.เด็กไทยแก้มใส ปี 2 - จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการศรร.เด็กไทยแก้มใส - จัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง เพื่อเสนอความต้องการของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตอาหารปลอดสารพิษจากผู้ปกครองและชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพของนักเรียน
  2. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ช่วยสร้างเสริมความอบอุ่นความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก : การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าอาหารกลางวัน ตนละ 60 บาท ค่าอาหารว่างเช้าบ่าย คนละ 50 บาท (จำนวน 180 คน) 19,800.00
2 .. 0.00
3 ค่าเอกสารชุดละ 10 บาท จำนวน 180 ชุด 1,800.00
4 0.00
5 กระดาษชาร์ท 30 แผ่นๆละ 10 บาท ปากกาเคมี แท่งละ 10 บาท จำนวน 43 เเท่ง 730.00
6 ค่าจัดสถานที่ 1,500.00
รวมเงิน 23,830.00