โรงเรียนบ้านโนนสูง

กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่2 พฤษภาคม 2559
2
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่สาวพันธ์ุไข่ (อายุ 16 สัปดาห์) จำนวน 20 ตัว
-ปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่เพื่อรองรับไก่สาวพร้อมไข่ จำนวน 40 ตัว - แบ่งเวรนักเรียนชั้นป.4-6 รับผิดชอบให้อาหาร ให้น้ำไก่ในแต่ละวัน ไข่ไก่ที่นักเรียนเก็บได้ในแต่ละวันเฉลี่ยที่ 35-40 ฟอง นำไข่ที่ได้ไปเป็นประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานโดยการจำหน่ายไข่ไก่ ผ่านกระบวนการสหกรณ์ของโรงเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -นักเรียนเก็บไข่ไก่ได้เฉลี่ยวันละ 35-40 ฟอง ผลลัพธ์ -นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น -นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย
-นักเรียนมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รู้จักรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 46 คน
ประกอบด้วย