โรงเรียนบ้านโนนสูง

เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 6 มีนาคม 2560
6
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เเบ่งเวรครูรับผิดชอบประจำวัน พร้อมนักเรียนเวร ประจำวัน มีหน้าที่ ให้อาหาร เช้าและเย็น เติมน้ำสำหรับไก่ไข่ 3 เวลา เช้า กลางวัน เเละเย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้ครูเวรประจำวันและนักการภารโรงเป็นผู้ดูแล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแม่ไก่พันธุ์ จำนวน 40 ตัว ให้ไข่ประมาณวันละ 35-40 ฟอง จำหน่ายให้ทางสหกรณ์โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 44 คน จากที่ตั้งไว้ 44 คน
ประกอบด้วย