โรงเรียนบ้านโนนสูง

การจัดการเรียนรู้บูรณาการเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย15 พฤศจิกายน 2559
15
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ4-5คน
    2.ครูแจกใบงานให้นักเรียนศึกษา
  1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนครูคอยกำกับดูแลให้การเสนอแนะ
  2. นักเรียนส่งตัวแทนสรุปรายงาน
    1. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลงานแล้วสรุปบทเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้ทุกกิจกรรมตามความเหมาะสม  บางชั้นนำมาบูรณาการกับวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี  นักเรียนสนุก  เข้าใจบทเรียนได้ดี  นักเรียนชั้นสูงสามารถอภิปรายสรุปนำเสนอได้  และสามารถวิเคราะห์นำไปสู่ความพอเพียงได้

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 46 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย