ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2016-05-02 - 2017-03-30

กลุ่มเป้าหมาย : 46

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าแม่ไก่สาว 20 ตัว X 230 บาท 4,600 บาท
แม่ไก่สาวพร้อมไข่ 40 ตัว X 260 บาท 10,400 บาท
ค่าอาหาร 25 กระสอบ × 500 บาท 12500 บาท
รางอาหาร 2 X 160 บาท 320 บาท
รางน้ำ 4 X 70 บาท 280 บาท
4,600.00
รวมเงิน 4,600.00