ชื่อกิจกรรม : เลี้ยงปลาดุก

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2016-05-16 - 2016-11-28

กลุ่มเป้าหมาย : 47

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ดำเนินการซื้อลูกปลาดุกจำนวน 1000 ตัว ราคาตัวละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1000 บาท และอาหาร ปลาดุก(เล็ก)จำนวน 2 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท เป็นเงิน 1000 บาท อาหารปลา(ใหญ่)จำนวน 4 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท เป็นเงิน 2000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท โดยให้นักเรียนชั้น ป.4-6 เป็นผู้รับผิดชอบ แบ่งเวรให้นักเรียนรับผิดชอบ วันจันทร์-ศุกร์ และครูเวรในวัน เสาร์-อาทิตย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าพันปลาดุก 1000 ตัว ตัวละ 1 บาท 1000 บาท
อาหารปลาดุกใหญ่ 4 กระสอบ กระสอบ ละ 500 บาท เท่ากับ 2000 บาท
ค่าอาหารปลาดุกเล็ก 2 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท เท่ากับ 1000 บาท
1,800.00
รวมเงิน 1,800.00