โรงเรียนบ้านโนนสูง

การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง8 พฤศจิกายน 2559
8
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
  • มีพิธีเปิดการอบรมโดยท่านปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ นายทองแดง  เกตหงษ์ โดยได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องภาวะโภชนาการสำหรับชาวบ้าน
  • วิทยากรจากทางสาธารณสุขอำเภอขุนหาญมาให้ความรู้ในเรื่องของ พยาธิใบไม้ในตับและการสร้างภูมิคุ้มกันในวันที่สอง
  • ดำเนินกิจกรรม PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้ตามโครงการเด็กไทยแก้มใส
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายเกิดมีความรู้ความเข้าใจอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในโครงการเด็กไทยแก้มใส และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 158 คน จากที่ตั้งไว้ 180 คน
ประกอบด้วย