โรงเรียนบ้านโนนสูง

การปลูกพืชปลอดสารพิษ2 พฤศจิกายน 2559
2
พฤศจิกายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต นักเรียนได้ผักปลอดสารพิษ ผลลัพธ์ 1.นักเรียนปลูกพืชปลอดสารพิษ  เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  โดยจัดหมุนเวียนตามฤดูการ  เช่น ผักกาด  ผักบุ้ง  กวางตุ้ง  ผักชี  ถั่ว  บวบ  ถั่วแปบ  ตำลึง  พริก  มะเขือ  ชะอม  มะนาว
กล้วย  มะละกอ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการคิดคำนวณ  การชั่ง  ตวง  วัด 3. ส่งเสริมการจำหน่ายสู่สหกรณ์นักเรียน