โรงเรียนบ้านโนนสูง

จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 24 มีนาคม 2560
24
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมการปิดโครงการและการคืนดอกเบี้ย 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูมีความรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย