ชื่อกิจกรรม : การเพาะเห็ด

สถานที่ : โรงเรียบ้านโนนสูง

เวลา : 2016-09-13 - 2017-01-31

กลุ่มเป้าหมาย : 46

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 การเพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้า
-ก้อนเห็ด 1000 ก้อน × 10 บาท =10,000 บาท
10,000.00
รวมเงิน 10,000.00