ชื่อกิจกรรม : เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2017-03-06 - 2017-03-06

กลุ่มเป้าหมาย : 44

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของเด็กนักเรียนลงได้ มีความรู้และแนวทางในการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : เกษตรเพื่อหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าพันธุ์ไก่ไข่ 40 ตัว ตัวละ 260 บาท 10400 บาท
ค่าอาหารไก่ 13100 ยาท
23,500.00
รวมเงิน 23,500.00