โรงเรียนบ้านโนนสูง

เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 222 มีนาคม 2560
22
มีนาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการซื้อพันธ์ุปลา และอาหารสำหรับเลี้ยงปลา ลูกปลาดุกจำนวน 700 ตัว อาหาร 3 กระสอบ 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีพันธุ์ปลาและอาหารตามที่ต้องการ  มีปลาดุกไว้รับประทานเอง โดยจำหน่ายผ่านสหกรณ์อาหารกลางวัน

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 44 คน
ประกอบด้วย