โรงเรียนบ้านโนนสูง

การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ19 ธันวาคม 2559
19
ธันวาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการอบรมการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมเด็กไทยแก้มใส กิจกรรมการเกษตร กิจกรรมอื่นๆที่มีได้โรงเรียนให้สัมพันธ์กับ สาระการเรียนรู้แกนกลางปีพุทธศักราช 2551 เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับสภาพจริง ครูได้ศึกษาตัวอย่างการบูรณาการเรื่อง ตะขบ ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ในการบูรณาการ เรื่องตะขบ ให้เข้ากับสาระการเรียนรู้ 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูตระหนักถึงการบูรณาการเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว ให้สามารถเข้ากับสาระการเรียนรู้ 8 วิชาหลักได้
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ ให้สามารถเข้ากันได้ทุกเรื่อง 

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย