ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโนนสูง

เวลา : 2017-02-13 - 2017-02-13

กลุ่มเป้าหมาย : 120

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : มีการจัดต้องคณะกรรมการประเมินห้อง โดยเลือกตัวแทนชั้นป.4 -ป.6 มาเป็นกรรมการในการตรวจห้องเรียน ซึ่งในแต่ละวันจะมีครูเวรประจำวันคอยกำกับดูแล กรรมการจะดำเนินการตรวจห้องเรียนในเวลา 08.05 น. ของทุกวัน เกณฑ์ในการประเมินห้องเรียนสะอาด ระดับดีมากได้ธงเขียว พอใช้ได้ธงเหลือง และปรับปรุงได้ธงแดง ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจความสะอาดทุกวันที่หน้าเสาธง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพและพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตสมวัย มีอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมทั้งทักษะเพื่อการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพธ์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 0.00