โรงเรียนบ้านโนนสูง

การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน24 กุมภาพันธ์ 2560
24
กุมภาพันธ์ 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน เป็นฐาน 4 ฐาน เพื่อวัดความสามารถการทำงานของร่างกาย
ครูอธิบาย สาธิตวิธีการปฏิบัติของแต่ละทักษะ รวมทั้งบอกให้นักเรียนปฏิบัติทักษะด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ได้เกิดอันตราย
ครูอธิบาย ลักษณะของรางกายหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จควรที่จะเดินไปมาเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากกว่าการที่จะหยุดอยู่กับที่
ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติที่ละชุด แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม ชาย 2 กลุ่ม หญิง 2 กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนรักการออกกำลังกาย เนื่องจากนักเรียนทำกิจกรรม ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนนั้น มี ฟูตบอล กรีฑา วิ่งมาราธอน วอลเลย์บอล เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ปฏิบัติ แต่ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย บอดี้ เวทเทรนนิ่ง นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมใหม่ๆ ทำให้นักเรียนรู้ว่าที่นักเรียนออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรม เดิมๆนั้นบางครั้งอาจไม่ทำให้สมรรถภาพทางกายนั้นพัฒนาไปมากนัก หากนักเรียนยังไม่ปรับเพิ่มความหนัก ระยะเวลาบ่อยระยะเวลาความนาน และความมุ่งมั่นในการฝึกทักษะกีฬาที่เพิ่มมากขึ้น

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 65 คน จากที่ตั้งไว้ 123 คน
ประกอบด้วย