โรงเรียนบ้านโนนสูง

การเพาะเห็ด13 กันยายน 2559
13
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย Admin
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียน ชั้น ป.4-6 เป็นผู้รับผิดชอบ เเบ่งเวรรับผิดชอบนักเรียนและครูเวรประจำวัน ในวันราชการปกติ วันหยุดราชการ ผู้รับผิดชอบครูเวรและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีหน้าที่รดน้ำในตอนเช้าและเย็น เมื่อเห็ดพร้อมที่จะเก็บได้ต้องเก็บดอกเห็ดก่อนที่จะรดเพื่อป้องกันเห็ดฉ่ำน้ำเพื่อที่จะเก็บรักษาให้เห็ดอยู่ได้นาน 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความรู้ในการดูแลเห็ดจากการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและปรับใช้ในการทำกิจกรรมของตนเองได้ นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล และรู้จักคิดคำนวณน้ำหนัก ราคา จำนวนผลผลลิตที่ได้ ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับกิจกรรมของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล มีการแบ่งหน้าที่ไปจำหน่ายเห็ดแก่ชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดในช่วงปิดเทอม และยังเป็นกันใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 46 คน
ประกอบด้วย