วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

แนวทางดำเนินงานที่ 1 : การเกษตรในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีผลผลิตทางเกษตร และเลี้ยงสัตว์หรือประมง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่
 2. มีการนำผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงไปใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน
2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 46 4,600.00 4,600.00 more_vert
2 พ.ค. 59-31 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงสุกรพื้นเมือง 46 6,600.00 6,600.00 more_vert
16 พ.ค. 59-28 พ.ย. 59 เลี้ยงปลาดุก 47 1,800.00 1,800.00 more_vert
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
30 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) 32 17,000.00 17,000.00 more_vert
2 พ.ย. 59 การปลูกพืชปลอดสารพิษ 236 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 44 23,500.00 23,500.00 more_vert
6 มี.ค. 60 เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 2 44 5,070.00 5,070.00 more_vert
22 มี.ค. 60 เลี้ยงปลาดุก ครั้งที่ 2 44 2,200.00 2,200.00 more_vert
รวม 765 94,600.00 10 94,667.00

แนวทางดำเนินงานที่ 2 : สหกรณ์นักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีนักเรียนเป็นสมาชิก และดำเนินการโดยนักเรียน และรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนเพื่อขายให้กิจกรรมอาหารกลางวัน
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
2 พ.ย. 59 การปลูกพืชปลอดสารพิษ 236 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
รวม 462 33,830.00 3 33,897.00

แนวทางดำเนินงานที่ 3 : การบริหารจัดการอาหารของโรงเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีรายการอาหารหมุนเวียนราย 1 เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ (ใช้ Thai School Lunch Program)
 2. ปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย
 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนของมาตรฐานโภชนาการในทุกมื้อ
 4. ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มได้มาตรฐานโภชนาการ
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
รวม 226 33,830.00 2 33,897.00

แนวทางดำเนินงานที่ 4 : การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีรายงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน เทอมละ 1 ครั้ง
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
รวม 315 29,230.00 3 29,297.00

แนวทางดำเนินงานที่ 5 : การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. มีการบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ
 2. มีการฝึกปฏิบัติใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ในช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
19 ธ.ค. 59 การอบรมบุคลากรในการจัดจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12 5,400.00 5,400.00 more_vert
13 ก.พ. 60 การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 120 0.00 0.00 more_vert
รวม 435 29,230.00 4 29,297.00

แนวทางดำเนินงานที่ 6 : การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด
 1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน
22 ส.ค. 59-31 ม.ค. 60 การติดตามภาวะโภชนาการสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
13 ก.พ. 60 การพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 120 0.00 0.00 more_vert
รวม 423 23,830.00 3 23,897.00

แนวทางดำเนินงานที่ 7 : การจัดบริการสุขภาพนักเรียน

ตัวชี้วัด
 1. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคนเทอมละ 1 ครั้ง และให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
 2. มีระบบการช่วยเหลือการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง จนถึงเสียชีวิต
24 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
รวม 303 23,830.00 2 23,897.00

แนวทางดำเนินงานที่ 8 : การจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย

ตัวชี้วัด
 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเด็กไทยแก้มใส
 2. มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพ ที่บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. มีสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย
2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 46 4,600.00 4,600.00 more_vert
13 ก.ย. 59-31 ม.ค. 60 การเพาะเห็ด 46 10,000.00 10,000.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
รวม 272 38,430.00 3 38,497.00

แนวทางดำเนินงานที่ 9 : อื่น ๆ

ตัวชี้วัด

 

30 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) 32 17,000.00 17,000.00 more_vert
8 พ.ย. 59 การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนครูและนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง 180 23,830.00 23,897.00 more_vert
24 มี.ค. 60 จัดทำรายงานปิดโครงการ งวด 2 พร้อมคืนดอกเบี้ย 3 0.00 5.07 more_vert
รวม 215 40,830.00 3 40,902.07