กิจกรรมข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:58
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_42.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_42.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_45.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_45.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_61.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_61.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_103.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_103.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_104.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_104.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_112.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนครั้งที่ 1_๒๒๐๕๒๖_112.jpg
รายละเอียด:
 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนเดือนละ 1 ครั้งด้วยเครื่องชั่งวัดที่ได้มาตรฐาน จดบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล
 2. คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 3. แก้ไขติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโดยร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้งและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:57
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_6.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_9.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_9.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_20.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_20.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_36.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_36.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_38.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_38.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_50.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_50.jpg
 • photo LINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_51.jpgLINE_ALBUM_9มี.ค.65โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง_๒๒๐๕๒๖_51.jpg
รายละเอียด:
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ข้อและตามคำแนะนำของกรมอนามัย
 2. ของบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปากน้ำเพื่อทำ”กิจกรรมเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง”
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ดำเนินโครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปากน้ำ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรียนโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:56
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_0.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_1.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_3.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_4.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_4.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_7.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_7.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_8.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_8.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_11.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้_๒๒๐๓๒๙_11.jpg
รายละเอียด:

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรในโรงเรียน 2. ของบประมาณสนับสนุนจาก สสส. (ผ่านมูลนิธิ มอส.) 3. ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน จำหน่วยผลผลิตให้กับโครงการอาหารกลางวัน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปลูกผักปลอดสารพิษ/เพาะนางฟ้าและปลูกผักไฮโดรบล๊อค ซึ่งใช้เงินงบประมาณที่ ได้รับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

กิจกรรมส่งเสริมครูจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการอาหารและโภชนาการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:56
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 11 วันที่ 2 พ.ย.64_๒๒๐๓๐๑_2.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 11 วันที่ 2 พ.ย.64_๒๒๐๓๐๑_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 7 วันที่ 28 ก.ค.2564_๒๒๐๑๒๐_3.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 7 วันที่ 28 ก.ค.2564_๒๒๐๑๒๐_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 12 วันที่ 9 ธ.ค.64_๒๒๐๓๐๑_2.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครูครั้งที่ 12 วันที่ 9 ธ.ค.64_๒๒๐๓๐๑_2.jpg
 • photo 58730.jpg58730.jpg
รายละเอียด:
 1. ประชุมครู ชี้แนะแนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับเรื่องโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการโดยเปิดสอน 5 วิชาหลักรายวิชาที่เหลือบูรณาการ

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:55
รายละเอียด:
 1. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนร่วมกับครู ผู้ปกครอง โดยสภานักเรียนเป็นแกนนำให้กินผักผลไม้ ลดหวานเค็มมันและกินอาหารไม่ทิ้ง
 2. จัดระบบการรณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียน โดยประชุม ถอดบทเรียน สรุปผล และถ่ายถอดกิจกรรมจากรุ่นต่อรุ่น
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

จัดสำรับอาหารกลางวันให้นักเรียนพร้อมชี้แนะการบริโภค /ชั่งเศษอาหารทุกวัน

กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ประกอบอาหารโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:53
รายละเอียด:
 1. จัดห้องครัวให้มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก
 2. จัดทำอ่างล้างมือให้ผู้ประกอบอาหารแยกเป็นสัดส่วน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ห้องประกอบอาหารมีหน้าต่างระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างผักและภาชนะแยกเป็นสัดส่วน

กิจกรรมจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:51
รายละเอียด:
 1. จัดการขยะโดยจัด คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
 2. จัดระบบระบายน้ำทิ้งจากห้องครัว ให้มีบ่อดักเศษอาหาร บ่อดักไขมัน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมชุมนุมเปลี่ยนขยะเป็นรอยยิ้มและกิจกรรมหมอดินน้อย โดยนำเศษอาหารมาใช้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรมอาหารเสริมนมโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:49
รายละเอียด:
 1. ตรวจรับและจัดเก็บนมในอุณหภูมิที่เหมาะสมโดย เก็บนมถูกสุขลักษณะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
 2. ตรวจสอบนมก่อนให้นักเรียนดื่ม
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

แจกนมให้นักเรียนทันทีที่เทศบาลตำบลปากน้ำนำนมกล่องมาส่ง

กิจกรรมตรวจสอบอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียนโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:54
รายละเอียด:
 1. สุ่มตรวจคุณภาพอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. สรุปรายงาน รายงานผล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนมีสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ไม่มีร้านค้าข้างนอกมาขายในโรงเรียนทำให้ควบคุมสินค้าที่จำหน่ายได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมจัดการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:54
รายละเอียด:
 1. จัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อการพัฒนาร่างกายตามวัยของนักเรียนในแต่ละวันมีสารอาหารครบเฉลี่ยต่อสัปดาห์ตาม Thai School Lunch
 2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน
 4. สรุปผล แจ้งให้แม่ครัวทราบ ปรับปรุงการดำเนินการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

จัดสำรับอาหารให้นักเรียนสะอาดถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

กิจกรรมสร้างความสะอาดปลอดภัยอย่างรอบด้านโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:49
รายละเอียด:
 1. จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบประกอบอาหารสะอาดปลอดภัย
 2. ปรุงอาหารโดยไม่ใส่ผงชูรส เน้น ลดหวาน มัน เค็ม สีอาหารไม่ฉูดฉาด
 3. อุปกรณ์ เครื่องใช้ปฏิบัติตามสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ 11 ข้อ
 4. จัดบริเวณเตรียมปรุงประกอบอาหารปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน 8 ข้อ
 5. จัดบริเวณที่บริโภคอาหารปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน 6 ข้อ
 6. จัดเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้โดยปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน 4 ข้อ
 7. จัดเตรียมน้ำแข็งโดยปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน 3 ข้อ
 8. สร้างข้อตกลงกับแม่ครัวคือต้องมีสุขภาพดี ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติงานมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ/แต่งกายสะอาดและมีสุขนิสัยที่ดี
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยมาประกอบอาหาร โดยนำผลผลิตจากกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษของโรงเรียนมาเป็นวัตถุดิบ

กิจกรรมประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:47
รายละเอียด:
 1. ประสานงานกับเทศบาลปากน้ำด้านงบประมาณ
 2. ประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รพ.สต./รพ.ชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรและแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปากน้ำของบประมาณสนับสนุน โครงการเด็กพัฒนาปากน้ำสุขภาพดีไม่มีพุงและติดต่อเจ้าหน้าที่รพสต.ตำบลปากน้ำเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวันโดยใช้วิธีการที่หลากหลายโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:47
รายละเอียด:
 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 2. อบรมผู้บริหาร ครู แม่ครัว นักเรียนแกนนำและผู้ปกครอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมระบบการบริหารการเงินและสินทรัพย์อาหารกลางวันโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:46
รายละเอียด:
 1. เบิกจ่ายเงินทันเวลาถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
 3. การนำส่งนำฝากเงินโครงการอาหารกลางวันจัดการงบคงเหลือนำส่งเงินคืนถูกต้องตามระเบียบ
 4. ควบคุมดูแลพัสดุให้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง

กิจกรรมผู้นำนักเรียนด้านอาหารโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:45
รายละเอียด:
 1. ประกาศแต่งตั้งผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผู้นำฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จะนำสาระน่ารู้เรื่องการบริโภคอาหารแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบในช่วงดีเจน้อยจัดรายการพักกลางวัน

กิจกรรมกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและบริหารกิจกรรมการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เมื่อ 8 พ.ย. 64 น. @29 มี.ค. 65 14:44
รายละเอียด:
 1. ประชุมคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในบริเวณโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
 3. ขับเคลื่อนและบริหารกิจกรรม
 4. นิเทศ ติดตามและสรุปผล แก้ไขพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

คณะครูร่วมกันกำหนดอาหารที่จำหน่ายในโรงเรียน รวมทั้งสำรับอาหารกลางวันของนักเรียนและกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน