ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

other_houses

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
สังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร
หน่วยงานต้นสังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จำนวนนักเรียน 1,082 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นายอภิเชษฐ แนวพญา
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวรักษิณา กาดีวงค์
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
การบริการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เมื่อ 3 พ.ค. 65 น. @3 พ.ค. 65 10:15
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_0.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_1.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_2.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_3.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_4.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_4.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_5.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_5.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_6.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_7.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_7.jpg
 • photo LINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_8.jpgLINE_ALBUM_อาหารกลางวัน_๒๒๐๕๐๓_8.jpg
 • photo S__29409369.jpgS__29409369.jpg
 • photo S__29409371.jpgS__29409371.jpg
 • photo S__29409372.jpgS__29409372.jpg
 • photo S__29409373.jpgS__29409373.jpg
 • photo S__29409374.jpgS__29409374.jpg
 • photo S__29409375.jpgS__29409375.jpg
 • photo S__29409376.jpgS__29409376.jpg
 • photo S__29409377.jpgS__29409377.jpg
 • photo S__29409378.jpgS__29409378.jpg
รายละเอียด:

1.กิจกรรมเด็กแก้มใส    ใส่ใจอาหาร
-จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อการพัฒนาร่างกายตามวัย ของนักเรียนในแต่ละวัน ตาม Thai School Lunch หรือตามตารางโภชนาการของกรมอนามัย นักเรียนได้บริโภคผักปลอดภัยอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์และนักเรียนได้บริโภคผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์                                        -มีคณะกรรมการประกอบด้วยแกนนำหรือสภานักเรียน และครู ทำการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ และหวาน มัน เค็ม ของอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพอาหารต่อไป โดยจัดให้มีแบบการบันทึกในส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
-มีคณะกรรมการประกอบด้วยแกนนำหรือสภานักเรียน และครูได้มีการตรวจสอบอาหารว่างขนม เครื่องดื่มที่จัดบริหารจำหน่ายในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพอาหารต่อไป โดยจัดให้มีแบบการบันทึกในส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง -จัดให้มีนักเรียนแกนนำ และครู กำกับติดตามอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ของนักเรียน มีการจดบันทึก ติดตาม ชั่งน้ำหนักอาหาร และชนิดอาหารที่นักเรียนทิ้ง
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและประชุมร่วมระหว่างนักเรียนแกนนำ ครู และ แม่ครัว หรือผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อหาวิธีแก้ไข
(เริ่มทำปีการศึกษาที่ 2/2564 และปีการศึกษา 2565)
2.กิจกรรมการบริการอาหารนักเรียน -จัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนที่ถูกต้องสะอาดและปลอดภัย -ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกวันและถูกสุขลักษณะ (เริ่มทำปีการศึกษาที่ 2/2564 และปีการศึกษา 2565)

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนจัดบริการอาหารที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงน้ำหนัก/ส่วนสูง เหมาะสมตามวัย

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เมื่อ 3 พ.ค. 65 น. @3 พ.ค. 65 09:44
 • photo S__29409355.jpgS__29409355.jpg
 • photo S__29409354.jpgS__29409354.jpg
 • photo S__29409352.jpgS__29409352.jpg
 • photo S__29409356.jpgS__29409356.jpg
 • photo S__29409357.jpgS__29409357.jpg
 • photo S__29409358.jpgS__29409358.jpg
 • photo S__29409359.jpgS__29409359.jpg
 • photo S__29409360.jpgS__29409360.jpg
 • photo S__29409361.jpgS__29409361.jpg
 • photo S__29409362.jpgS__29409362.jpg
 • photo S__29409363.jpgS__29409363.jpg
 • photo S__29409365.jpgS__29409365.jpg
 • photo S__29409366.jpgS__29409366.jpg
 • photo S__29409367.jpgS__29409367.jpg
 • photo S__29409368.jpgS__29409368.jpg
รายละเอียด:

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น มีการบันทึกการเจริญเจริญโต และภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นระยะ อีกทั้งยังมีการร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในการให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 รวมทั้งมีการติดตามนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านโภชนาการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การบริการทางสาธารณสุขไม่ครบถ้วน 100 % แต่ทางโรงเรียนได้มีการแนะนำและมีการประสานจากครูประจำชั้นในการติดตามข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป

โครงการปลูกผักสวนครัว สวนพืชสมุนไพร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เมื่อ 3 พ.ค. 65 น. @3 พ.ค. 65 09:06
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_0.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_1.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_2.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_3.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_4.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_4.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_5.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_5.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_6.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_7.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_7.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_8.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_8.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_9.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_9.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_10.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_10.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_11.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_11.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_12.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_12.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_13.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_13.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_14.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_14.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_15.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_15.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_16.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_16.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_17.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรมแปลงผักสวนครัว 64_๒๒๐๕๐๓_17.jpg
รายละเอียด:

1.กิจกรรมนโยบายอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
-จัดทำนโยบายโภชนาการอาหารในโรงเรียนเพื่อสร้างสุขโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน -จัดทำโครงการเพื่อรองรับกับงบประมาณในสถานศึกษา
-จัดตั้งคณะทำงานแบ่งหน้าที่การทำงานตามความรู้และความสามารถ
-จัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อวางแนวทางร่วมกัน -จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเพื่อแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
(เริ่มดำเนินการในปีการศึกษาที่ 2/ 2564)
2.กิจกรรมพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -จัดทำโครงการเพื่อรองรับกับงบประมาณในสถานศึกษา
-จัดตั้งคณะทำงานแบ่งหน้าที่การทำงานตามความรู้และความสามารถ
-จัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเพื่อวางแนวทางร่วมกัน -จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเพื่อแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
-จัดทำแปลงผักการเกษตรสวนครัว และพืชผักตามรั้วโรงเรียน (เริ่มดำเนินการในปีการศึกษาที่ 2/ 2564)

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้สามารถนำความรู้ว่าในกรณีที่เรามีพื้นที่จำกัน เราจะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้อย่างไร ซึ่งในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มีการเก็บผลผลิตกลับไปให้กับนักเรียนได้นำไปประกอบอาหารเองที่บ้านของนักเรียน